Otázky, které vznáší tento článek nepovažuji za řešení radioamatérských požadavků a proto jsem se současnou agendou IARU nespokojen. Zdůvodnění naleznete zde:

Především jde o to, že v IARU je bohužel preferován převaděčový provoz a to jak hlasový, tak video. Není však bohužel věnována pozornost tomu, co je na pásmu 23cm celosvětově klíčové, a to je provoz EME. Nemám k dispozici statistiky - zájemci nechť se podívají na výsledkové listiny EME Contestů - nicméně troufnu si tvrdit, že jakýkoli rozvoj EME komunikace dnes má těžiště právě na tomto pásmu - m.j. právě z důvodu rušení. Ovšem EME provoz na 23cm nelze provozovat s výkonem 10W. IARU by tedy mělo soustředit své veškeré úsilí na zachování EME provozu a neplýtvat časem s uchováním FM a TV převaděčů, protože toto zaměření vede k brutálnímu omezení, či spíše k likvidaci EME radioamatérského vysílání, neboť bez udržení výkonu alespoň 300W (viz Rakousko, kde je již veškerý radioamatérský provoz na 23cm omezen na pouhých 10W) snahy IARU povedou ke konci radioamatérského provozu v tomto pásmu. Namísto toho měla být veškerá snaha zaměřena na přesun DX a EME provozu do segmentu 1299 až 1300MHz, což by již padalo na bok kanálové masky RNSS provozu a to by výrazně zmenšilo elektromagnetickou slučitelnost obou služeb. A naopak, IARU by mohla ukázat, že je schopna kompromisu a dále výkonově omezit (třeba na 1W), nebo zcela obětovat sekundární druhy QRP provozu přes převaděče jen proto, aby světová radiokomunikační komunita pochopila, že určitý druh radioamatérského provozu je důležitější, než lokální, převaděčový provoz. Chtěl bych proto závěrem požádat všechny, komu je radioamatérský provoz drahý, aby tlačili na přesun DX segmentu na 1299 až 1300MHz  a zachovat tam provoz s výkonem alespoň 300W! V tom nelze ustoupit a IARU by nás mělo chránit!

Viz: https://www.ok2kkw.com/more/zieleniec_2022/reakce_eme_newsletter_9_2022.htm

https://www.ok2kkw.com/more/zieleniec_2022/poznamky_vpz_cz.ppt                       https://www.ok2kkw.com/more/zieleniec_2022/poznamky_vpz_en.ppt


Questions that hover this
article I do not consider to be a solution of radio amateur requirements and therefore I am dissatisfied with the current IARU agenda.
You can find the justification here:

Above all, the IARU unfortunately preferred again 23cm repeater operation, both voice and video. Unfortunately, attention is not paid to what is key on the 23cm band, and this is the EME operation. I do not have statistics now - those interested may look at the results of EME Contests - but I dare say that any development of EME communication today has the center of gravity on this zone -  Just because of interference on lower bands. However, EME operation at 23cm cannot be operated with 10W. IARU should therefore concentrate all their efforts to maintain EME operation and do not waste the time with the preservation of FM and TV smugglers, because it focus leads to brutal restrictions, or rather the liquidation of EME radio amateur broadcasting, due to maintaining at least 300W. Already all radio amateur traffic to 23cm limited to just 10W) efforts IARU will lead to the end of radio amateur operation in this band. Instead, all efforts were to be focused on the transfer of DX and EME operation to the segment of 1299 to 1300MHz, which would already fall on the side of the RNSS channel mask, and this would significantly reduce the electromagnetic compatibility of both services. Conversely, IARU could show that it is able to compromise and further reduce (for example to 1W), or completely sacrifice secondary types of QRP operation through smugglers just to make the world radiocommunication community understand that some kind of radio operation is more important than local, repeater operation. Therefore, I would like to ask all who are focused to radio operation via the Moon to push the DX segment to 1299 to 1300MHz and keep traffic there with at least 300W! This cannot be retreated and IARU should protect us!
 

Viz: https://www.ok2kkw.com/more/zieleniec_2022/reakce_eme_newsletter_9_2022.htm

              https://www.ok2kkw.com/more/zieleniec_2022/poznamky_vpz_en.ppt