K reakci PA2DW na naši skepsi ohledně budoucnosti 23cm pásma, uvedenou v závěru EME Newsletteru 10/11 2022.

V předposledním EME Newsletteru K2UYH (srpen-září 2022) Matěj OK1TEH uvedl odkaz na můj kritický rozbor situace týkající se nebezpečí, plynoucí z koexistence radioamatérského provozu a provozu satelitní navigační služby Galileo, která je projektem EU. Tento rozbor reagoval na prezentaci G4SJH v této věci, uvedenou zde. Na to se ozval Dick PA2DW s tím, že takové postoje (především ty, které kritizují předchozí činnost IARU - viz strana 2 mého rozboru, ale i připomínky k chybám v prezentaci G4SJH) poškozují snahu IARU zachovat pásmo 23cm. S ohledem na fakt, že celá diskuse na toto téma - viz zde - se točila ohledně zachování EME provozu v tomto pásmu (zatímco funcionáři IARU mají postoj, že je třeba zachovat především ostatní druhy provozu (včetně ATV a FM)), vznikla mezi námi kontroverze. Uvědomte si však, že Galileo je projekt EU a americká FCC, britský OFCOM i ostatní radiokomunikační regulátoři na celém světě mohou dojít k názoru, že potenciální rušení Galileo je nezajímá (ostatně PA0EHG prokázal, že jde o problém spíše virtuální) a nebudou radioamatérský EME a DX  provoz v tomto pásmu likvidovat. Může tak dojít k situaci, že pouze EU přijme tvrdé výkonové restrikce a de facto zlikviduje úzkopásmový EME a DX provoz pro radioamatéry zemí společenství EU, zatímco celý ostatní svět pojede dál. To považujeme za kruciální problém, neboť zatímco IARU zajímá spíše zachování radioamatérského pásma jako celku a to případně i včetně faktické likvidace EME a DX provozu, který by nastal při omezení výkonu pod úroveň cca 300W, nás zajímá především DX a EME a veškerý převaděčový, či APRSní provoz v tomto pásmu považujeme jen za nepodstatnou nástavbu. Zajímavé bylo však také tvrdé odmítnutí otázky, kterou jsem vznesl a která se týkala toho, jak se radioamatérská komunita vzdala primárního (ba dokonce exkluzivního statusu) radiokomunikační služby v tomto pásmu ve prospěch navigačních služeb -  a to, zda s tím IARU vyslovilo souhlas, kdo IARU zastupoval, kdy k tomu došlo a zda za tento ústupek bylo IARU nějak odškodněno. Velice negativní reakce funkcionářů IARU v této věci mi navozuje pocit, že jsem mimoděk trefil hřebíček na hlavičku... Uvidíme, zda a jak bude IARU bránit zájmy VKV DX radioamatérů v EU...
Závěrem dovolte, abych zdůraznil, že jde čistě o mé soukromé obavy a skepsi a obsah této reakce nebyl s OK1TEH ani dalšími členy klubu OK2KKW konzultován. Stále však mám jednoznačný názor, že pokud by mělo dojít k nějaké výkonové restrikci, mělo by IARU zaujmout postoj, že zájmy EME a DX provozu v 23cm pásmu jsou důležitější, než zachování všech dosavadních služeb, které radioamatéři v tomto pásmu relativně sporadicky provozují a takto by měl znít návrh IARU pro zasedání WRC-23. Přesun DX okna o 2, či 3 MHz výše je OK, ale omezení výkonu na úroveň nižší než 300W nikoli!
73 de OK1VPZ

EN: To the reaction of PA2DW to our skepticism about the future of the 23cm zone, listed at the end of EME Newsletter 10/11 2022.

In the prior EME Newsletter K2UYH (August-September 2022), Matěj OK1TEH mentioned a link to my critical analysis of the situation concerning the threat, resulting from the coexistence of radio operation and the operation of the Radio Satellite Navigation Service Galileo, as the EU project. This analysis responded to the presentation of G4SJH in this matter, listed here. Dick PA2DW said that such attitudes (especially those that criticize the previous IARU unactivity - see page 2 of my analysis, but also comments on errors in the presentation of G4SJH) damage IARU to maintain 23cm band. Given the fact that the whole discussion on this topic - see here - were focused to the maintenance of EME operation in this zone (while the IARU functions have an attitude, that it is necessary to preserve as well as other types of operations (including ATV and FM)), it created between us some controversy. However, that Galileo is the EU project and the American FCC, the British OFCOM and other radiocommunication regulators around the world may believe that potential interference Galileo is not important (and PA0EHG has shown that this is rather virtual) in a DX to dispose of the operation in this band. This may happen that only the EU accepts hard power restrictions and de facto destroys the narrowband EME and DX operations for the EU Community radio amateur, while the whole world will move on. We consider this to be a crucial problem, because while IARU is more interested in maintaining the radio band as a whole, including the factual disposal of EME and DX operation, which would be reduced even below 300W, we are particularly interested in DX and EME and all repeaters, or APRS or so we consider in this band only as an irrelevant superstructure. However, it was also interesting to see the reject the raised question and concerned how the radio amateur community lost the primary (even exclusive status) of the radiocommunication service in this band in favor of navigation services - whether IARU agreed to consent who IARU represented, when this happened and whether this change was somehow compensated for. The very negative reaction of IARU officials in this matter gives me the feeling that I inadvertently hit the clove on the head ... We will see if and how IARU will prevent the interests of VHF DX radio amateurs in the EU ... Finally, let me emphasize that it is purely my private concerns and skepticism and the content of this reaction was not consulted with OK1TEH or other members of the OK2KKW club. However, I still have a clear view that if there should be any power restriction, IARU should take the attitude that the interests of EME and DX operations in 23cm bands are more important than maintaining all existing services that radio amateurs in this band relatively sporadically operate and thus should be a IARU proposal for WRC-23 meetings. Moving DX windows by 2 or 3 MHz up is OK, but decrease of power limit to a level of less than 300W not!
73 de
OK1VPZ