We were asked a months ago by some Polish friends to arrange translation of our "General VHF Contest rules" change proposal into English, to be able to evaluate it in SP as well and possibly use some parts of this proposal in Polish VHF Contest rules. However, translation from our quite complicated Czech language is not so easy and it would take lot of time. So finaly we are very appreciated, that OK2BDQ  help us manage direct translation into Polish. If there are (and he believe so) some polish grammar mistakes, please take our excuse. Polish is not our native language.  But I hope, it can help to our SP readers understand quite well, what was the major sense of this proposal, which was in large majority fortunately accepted as well as by Czech radioclub and became as substantial part of New Czech General VHF Contest rules for 2008.

The main reason for the below proposal was to replace any possible unclear definitions, which could be interpretted by different ways.

If you are not SP reader and still you are interested abt. this VHF Contest rules change proposal, please use online translation of the below text from Polish into English.

Best 73!

Vladimir OK1VPZ

www.ok2kkw.com

 

Note: red letters in the below text proposal identify proposal for change. Black letters are part of former official Czech radioclub Rules as were valid within 2007. Below the proposal are pictures, which show results of  OK2KKW web page visitors poll.

 

Ogólne warunki zawodów VKV

Propozycja dotycząca zmian do przedyskutowania między krótkofalowcami (przygotowała grupa contestowa OK2KKW, sierpień 2007)

Zaproponowane zmiany oznaczono kolorem czerwonym, zaproponowane wykreślenie zbędnych części tekstu są przekreślone.
 

 1. Te warunki obowiązują od 1.stycznia 2008 dla wszystkich zawodów VKV patrz punkt nr. 2., które ogłasza organizuje Český radioklub, člen Regionu I. IARU zgodnie z poleceniami VHF/UHF/MW komisji IARU Region I.

 2. Poniżej wypisane zawody VKV, ogłoszone które organizujeČRK (dalej tylko "organizator"), są skoordynowane czasowo I. IARU, jeżeli w warunkach zawodów nie podano inaczej zawsze cały pierwszy wikend w danym miesiącu od 14.00 UTC w sobotę do 14.00 UTC w niedzielę:

   

  • I. zawody subregionalne (marzec),
  • II. zawody subregionalne (maj),
  • zawody mikrofalowe (czerwiec),
  • III. zawody subregionalne (lipiec),
  • IARU Region I. - VHF Contest (wrzesień),
  • IARU Region I. - UHF/Microwave Contest (październik),
  • A1 Contest (listopad).

  Oprócz tych zawodów "Ogólne warunki zawodów VKV" dotyczą i innych zawodów VKV, które wygłasza ČRK, a to:

   

  • Zawody młodzieży (lipiec),
  • QRP zawody (sierpień).
  • IARU Region I. - 50 MHz Contest (czerwiec) - ten IARU contest kieruje się własnymi warunkami

  Do każdych zawodów może ogłaszający organizator zdefiniować dalsze dodatkowe warunki, które dopełniają lub rozszerzają.

 3. Uczestników zawodów obowiązuje wiążący regulamin telekomunikacji i amaterska służba radiokomunikacyjna zaakceptowana i wydana przez Republikę Czeską oraz MIędzynarodową telekomunikacyjną unię (dalej "regulaminy"), a polecenie IARU i I.Regionu IARU (dalej "polecenia").

 4. W kolejności narodowej będą mogą być oceniane tylko stacje, które uczestniczyły w zawodach z terenów Republiki Czeskiej. Dzienniki przysłane przez pozostałe stacje zostaną użyte tylko dla kontroli.

 5. Kategorie konkursowe:

  Jeżeli organizator zawodów nie postanowił inaczej, to kategorie konkursowe są następujące:

  SINGLE - stacja obsługiwana pojedynczą osobą bez jakiejkolwiek obcej pomocy podczas zawodów, tzn. własne obsługiwanie urządzenia nadawczego i odbiorczego, wyznaczanie kierunku anten, prowadzenie dzienniku oraz przegląd stacji, z którymi pracowano i obsługiwanie urządzenia dla przystępu do sieci informacyjnych.

  MULTI - pozostałe stacje

  Poszczególne kategorie są zdefiniowane właśnie tak:

  01 144 MHz - SINGLE 12 5,7 GHz - MULTI
  02 144 MHz - MULTI 13 10 GHz - SINGLE
  03 432 MHz - SINGLE 14 10 GHz - MULTI
  04 432 MHz - MULTI 15 24 GHz - SINGLE
  05 1,3 GHz - SINGLE 16 24 GHz - MULTI
  06 1,3 GHz - MULTI 17 47 GHz - SINGLE
  07 2,3 GHz - SINGLE 18 47 GHz - MULTI
  08 2,3 GHz - MULTI 19 76 GHz - SINGLE
  09 3,4 GHz - SINGLE 20 76 GHz - MULTI
  10 3,4 Ghz - MULTI 21 µW > 120 GHz
  11 5,7 GHz - SINGLE 22 opticka strefy

            IARU Region I. - 50 MHz Contest kierują się własnymi warunkami

 

 1. Rodzaje eksploatacji:  wszystkie rodzaje eksploatacji CW i fone wg regulaminów oraz poleceń IARU Region I.

 2. Wyposażenie Wszelkie wyposażenie stacje użyte dla konkursowej ekploatacji w zawodach, przede wszytkim wszelkie odbiorniki, stacje nadawcze i anteny, jak również stanowisko operatora (operatorów) musi być umieszczone na powierzchni o maksymalnej średnicy 500 metrów. Stanowisko stacji nie może być w czasie zawodów zmieniane. użycie jakichkolwiek dalekobieżnie sterowanych odbiorczych oraz nadawczych urządzeń, które umieszczone są poza tym stanowiskiem stacji,  nie są dla konkursowego ruchu dozwolone i są powodem do nieocenienia stacji (viz. bod 27).

 3. Użycie DX clusteru, DX sieci i publicznie dostępnych kanałów radioamatorskich convers oraz chatów dyskusyjnych (np. ON4KST itp.) jest dozwolone. Przepisy obowiązujące radioamaterskie komunikacje w podporowych sieciach:

  a) Oznajmianie (anoncowanie) własnego znaku (self-spotting), szczególnie w kontakcie z aktualną eksploatacyjną częstotliwością drgań jakimkolwiek sposobem jest w sieci clusterów DX całkowiecie zabrionione.

  b) Oznajmianie (anoncowanie) własnego znaku (self-spotting) w kontakcie z aktualną eksploatacyjną częstotliwością drgań w paśmie 144 i 432 MHz w jakichkolwiek publicznych sieciach komunikacyjnych oraz w sieciach radioamatorskich chatów dyskusyjnych.

  c) Oznajmianie (anoncowanie) własnego znaku (self-spotting) w kontakcie z aktualną eksploatacyjną częstotliwością drgań w pasmach 1296 MHz i (podane wyżej) w jakichkolwiek publicznych sieciach komunikacyjnych oraz w sieciach radioamatorskich chatachów dyskusyjnych.(z wyjątkiem DX clusterów) dozwolone jedynie w celu umowy o próbie zrealizowania połączenia konkursowego (sked).

  d)
  Użycie innych środków zawiadamiających, aniżeli środków radioamatorskiej usługi radiokomunikacyjnej (Internet, telefony, emaily, ICQ, itp.) do uzgodnienia próby zrealizowania kontaktu konkursowego (sked) łączności podczas zawodów jest zabronione pozwolone wyłącznie w pasmach 1296 MHz i wyżej.

  e) Użycie radioamatorskich sieci komunikacyjnych i chatów dyskusyjnych, jak też użycie jakichkolwiek innych środków przekazu do oddania całego lub części kodu konkursowego (viz.punkt 13) jest całkowiecie zabrionione.  Przekazanie kompletnego i obustronnego kodu konkursowego musi odbyć się wyłącznie na danym paśmie konkursowym.

  f)
  Dla przystępu do DX clusterui publicznie dostępnym kanałom convers oraz radioamatorskim chatom dyskusyjnym dozwolone jest użycie samowolnego środku dostępowego.

  g) Nie wolno ignorować tych reguł, w przeciwnym wypadku może dojść do zdyskwalifikowania stacji (viz. punkt 27).

 4. Każda stacja może mieć w jednym momencie na jednym konkursowym paśmie tylko jeden sygnał, przy czym sygnał(y) niezbędne dla przylączenia do sieci packet radio są dozwolone.

 5. Moc wzmacniacza mocy nadajnika musi zgadzać się z przepisami, jeżeli z warunków zawodów nie wypływa inaczej. W wypadku użycia równoległego nadawania więcej niż z jednego wzmacniacza mocy, sterowanego z jednego źródła sygnału, nie może suma na jednym konkursowym paśmie przekraczać pozwoloną moc (PEP).

 6. Łączność EME, cross-band i za pośrednictwem przemienników kosmicznych czy nadziemnych do zawodów, których dotyczą ogólne warunki zawodów VKV, nie będą zaliczane.

 7. Na każdym paśmie można zaliczyć z którąkolwiek stacją tylko jedną łączność, w której był oboma stacjami na danym paśmie konkursowym wymieniony i potwierdzony kod konkursowy. Powtarzające się łączności muszą być oznaczone (RPT, DUPE itp.) z wartóścią punktów 0 (zero).

 8. Kod konkursowy/strong> składa się z RS lub RST, numeru łączności oraz WW-lokatoru miejsca nadawania stacji. Numer łączności na każdym paśmie musi rozpoczynać się numerem 001. Kompletny kod razem z numerem łączności od 001 przesyłają i stacje nie uczestniczące w zawodach, które nie chcą być oceniane (trzy zera - 000 - nie są uważane za numer łączności, łączność stacja nie może zaliczyć.) Kod WW-lokatoru miejsca nadawania stacje obowiazują warunki IARU. W wypadku, że miejsce nadawania leżące na granicy dwóch czy więcej lokatorów stacje obowiązuje przedawanie tego samego lokatoru na wszystkich pasmach jego obszaru, gdzie w zakresie miejsca nadawczego (viz.punkt 7) jest uruchomionych więcej pasm. Stacje, które nie życzą sobie być w zawodach oceniane, nie są zobowiązane do przysłania dzinniku konkursowego.

 9. RS oraz RST jest definiowany następująco. R - czytelność sygnału numerem 3 do 5. S - siła sygnału numerem 1 do 9. T - ton sygnału numerem 1 do 9 lub literą S - do sygnału pod wpływem szerzenia się "rain scatter", A - dla sygnału pod wpływem zorzy polarnej, F - dla sygnału pod wpływem FAI oraz M - dla sygnału pod wpływem szerzenia się multi path.

 10. Punktowanie: za każdy kilometr odległości pokonanej między stacjami zalicza się jeden punkt. Wartość punktowa łączności w dzienniku konkursowym musi być liczbą całkowitą. Za łączność w WW-lokatoru zalicza się 1 punkt. Według polecenia I.Regionu IARU powinien być używany koeficient 111,2 dla przeliczenia stopni na kilometry, uwzględniające zaokrąglenia kuli ziemskiej. Dla określenia szerokości i równoleżników geograficznych ziemi miejsca konkursowego dla wyliczenia lokatoru używa się systemu GS-84 (World geodetic system 1984).

 11. Dziennik konkursowy przesyła się sędziowi tylko w formie elektronicznej.

 12. Format elektronicznego datowego pliku z dziennikiem (tzw. EDI format) jest definiowany jako standartowy format do ocenienia zawodów w zakresie Regionu I. IARU. Dziennik w innej formie nie będzie akceptowany a stacja nie będzie w zawodach oceniana. Opis formatu EDI jest na stronach WWW wygłosiciela IARU lub organizatora zawodów.

 13. Nazwa pliku z dziennikiem jest złożona z numeru kategorii patrz punkt 5. i podstawowego znaku stacji, dodatek pliku datowego jest .EDI edi

  Wzór:

  01OK1XXX.edi - dziennik stacji OK1XXX kategorii 144MHz SINGLE
  10OK1XXX.edi - dziennik stacji OK1XXX kategorii 3,4 GHz MULTI

  Niedotrzymanie tych reguł może prowadzić do nieocenienia stacji.

 14. Anulowano. Dzienniki papierowe nie będą akceptowane. 

 15. Dziennik elektroniczny w formacie EDI musi zawierać obowiązkowe wypełnione te części następującym sposobem:

   

  Opis: Wzór:
  TName = Nazwa zawodów TName=III zawody subregionalne
  TDate = Data zawodów TDate=20030304;20030305
  PCall = znak używany w zawodach PCall=OK1XYZ
  PWWLo = Własny lokator PWWLo=JO70AA
  PSect = kategoria PSect=SINGLE
    PSect=MULTI
    PSect=CHECK
  Pband = pasmo
  (pozwolony tylko format pasma z punktu 5.)
  PBand=1,3 GHz
  RAdr1 = Imię i adres do korespondencji (przesyłanie dyplomów itp.)  
  RAdr2 = Imię i adres do korespondencji (przesyłanie dyplomów itp.)  
  RPoCo = Kod pocztowy  
  RCity = Miasto  
  RHBBS = adres emailowy dla korespondencji  
  SPowe = moc użyta w zawodach + jednostki SPowe=100W
  SAnte = opis anteny SAnte=10 el. YAGI

  Natępnie własne łączności wg definicji formatu EDI.

 16. Dziennik z zawodów musi być odesłany pod adres sztabu oceniającego najpóźniej dziesiątego dnia po skończeniu zawodów. Decyduje data na pieczątce pocztowej (w wypadku przesłania dziennika na CD) lub data przesłania pocztą elektroniczną.

 17. Przez odesłanie dzienniku do ocenienia stacja wyraża zgodę do użycia dziennika dla kontroli i dla komisji oceniającej zawody w innych państwach, również wyraża zgodę na opublikowanie błędnych wypisów z narodowego punktowania.

 18. Dziennik elektroniczny odesyłany jest na internetowy emailowy adres vkvlogy@crk.cz. Dziennik z III zawodów subregionalnych młodzieżowych pod adres pdmlogy@crk.cz. W sieci packet radio dzienniki są przesyłane na pojedyncze adresy komisji oceniającej opublikowane w kalendarzach zawodów. Dla przesłania dzienników elektronicznych można również użyć automatyczny internetowy portal. Odebranie dzienniku w formie elektronicznej będzie potwierdzony przez komisję oceniającą.

 19. Łączność jest niepłatna, jeżeli stacja ma w dzienniku błąd w przyjętym kodzie tzn. w znaku, raporcie, numerze porządkowym łączności lub lokatorze. Za powtórzoną i zaliczoną łączność będzie kontrolowanej stacji odliczona dziesięciokrotność punktów zaliczonej powtarzającej się łączności.

 20. Za powtórzoną i zaliczoną łączność będzie kontrolowanej stacji odliczona dziesięciokrotność punktów za zaliczone powtarzające się łączności. Organizator do 28.2. na swoich stronach WWW opublikuje logiczny rozwojowy diagram algorytmiczny, które będzie używany do oceniania zawodów VKV w roku kalendarzowym.

 21. Stacja nie będzie w zawodzie przez komisję oceniana:

   

  1. za niedotrzymanie warunków konkursowych lub reguł,
  2. powyżej 10 % błędnie wyliczonych odległości,
  3. jeżeli czas  powyżej 30% łączności konkursowych odróżnia się od czasu w dziennikach stacji przeciwnych powyżej 10 minut
  4. za umyślnie nieprawdziwe lub błędne dane wpisane w dziennik konkursowy.

 22. Z polecenia komisji może VKV grupa pracująca Rada ČRK z polecenia VKV grupy pracującej wspólnie z Radą ČRK zdecydować może o nieocenieniu stacji za niesportowe zachowanie w zawodach, zwłaszcza:

   

  1. jeżeli komisja otrzyma przynajmniej trzy udowodnione skargi innych stacji uczestniczących w zawodach na temat niesportowego zachowania,
  2. jeżeli stacja nie będzie dotrzymywała warunków ogólnych zawodów na VKV, szczególnie punktów 7, 8, 9 i 10. użyje w zawodach do wymiany, dopełnienia czy sprawdzenia wymienionych znaków albo kodu konkursowego innych środków korespondecji oprócz tych, które używa do bezpośredniego udziału w zawodach,
  3. jeżeli stacja oznajmia (anoncuje) własny znak w sieci DX clusterów a to otwartym lub skrytym sposobem.

 23. Dyplomy otrzymią oceniane stacje wg następującego klucza:
   
  Liczba ocenianych uczestników w kategorii Dyplomy za uplasowanie się do
  15 i więcej 3.miejsca łącznie
  5-14 2.miejsca łącznie
  1-4 1.miejsca

 

 1. Organizator zawodów lub organizatorem wybrana komisja oceniająca  zawody, prześle ocenionym stacjom, które się uplasowały na zwycięskich miejscach (wg tabliczki w punkcie 28),  odpowiednie dyplomy poleconą pocztą pod adres podany w dzienniku konkursowym (viz.punkt 20), jeżeli nie umówi się z tymi stacjami na uroczystym przekazaniu przy innej oficialnej okazji. Dyplomy muszą być przesłane zwycięskim stacjom (reprezentantom tych stacji) pocztą lub przekazane osobiście. Przekazanie za pośrednictwem trzeciej osoby nie jest dozwolone. Jeśli nie będzie ustalone inaczej, dyplomy będą zwycięskim stacjom przesłane lub przekazane do 30 dni od oficialnego opublikowania wyników zawodów na stronach WWW organizatora lub komisji oceniającej zawody.

 

 1. Kontrole stacji: SP VKV manażer oraz VKV contest manażer lub innymi czy Radą ČRK zobowiązanymi osobami, mają prawo podczas zawodów z obecnością pracownika Českého telekomunikačního uřádu lub na podkładzie ich zobowiązania odpowiedzialnego pracownika ČTÚ, prawo realizować osobową kontrolę dotrzymywania wyrunków konkursowych. Kontroler ma za zadanie przed rozpoczęciem kontroli udokumentować się pisemnym poleceniem. Stacja, która nie umożliwi kontroli poleconym osobom, nie będzie na podstawie polecenia kontrolera i po przyjęciu Radou ČRK oceniona w zawodach. Kontrola dotrzymywania konkursowych wyrunków kontrolnym słuchaniem musi być udokumentowana dźwiękowym zapisem. Udokumentowana musi być również kontrola dotrzymywania warunków, podanych w punkcie 8.

 2. Decyzja komisji oceniającej organizatora zawodów jest końcowa.

 

 1. Przesłaniem dzienniku do komisji oceniającej wyraża zgodę stacja, która uczestniczyła w zawodach, ogłasza, że dotrzymała wszystkich obowiązujących przepisów dla amaterskiej radiokomunikacyjnej służby, warunki zawodów wg tych ogólnych warunków zawodów na VKV, jak też i dalszych specyficznych warunków zawodów oraz że wszystkie dane, podane w dzienniku konkursowym są prawdziwe. Stacje przesłaniem dzienniku z konkursowymi warunkami i warunkami zawodów współcześnie daje organizatorowi odwołalną zgodę z ocenianiem w zakresie długookresowych konkursów wygłaszanych organizatorem, ČRK, do których są te zawody zaliczane.
   
 2. Te ogólne warunki są płatne od 1.stycznia 2008.

 

        Propozycja zmian dla dyskusji w radioamaterskiej publiczności przygotował klub OK2KKW w sierpniu 2007. W propozycji były użyte aktualne "Ogólne warunki", podane tutaj.

 

Tutaj dla was była przygotowana miniankietka na ten temat. Głosowanie było ukończone 22.8.2007 o godz. 0.02 wyniki są całkiem znaczące i dlatego zaproponowane brzmienie zmian ogólnych warunków konkursowych przesyłamy odpowiedzialnym fukcjonariuszom ČRK z stałą wiarą, że tymi oraz dalszymi propozycjami (viz tutaj i tutaj) będą się poważnie zajmować a podczas swych decyzji będą akceptować większość poglądów grupy radioamaterskiej publiczności. Wyniki reakcji, jak radioamaterowie wyrazili się na temat propozycji VKV, jest pokazane tutaj: