ČRK vyhlásil aktualizované Všeobecné podmínky závodů na rok 2008. Jsou určitě posunem vpřed, ale...

Nové všeobecné podmínky závodů na VKV v OK (dále jen VPZVKV) vznikly na základě podnětu contestového teamu OK2KKW. Pro úplnost by asi bylo vhodné dodat, že ČRK je provozovatelem těchto závodů nikoli na základě většinové vůle české radioamatérské VKV komunity, ale prostě na základě faktu, že se ČRK u IARU jednoduše po rozdělení tehdejšího Československa hbitě přihlásil jako největší česká radioamatérská organizace a byl touto mezinárodní organizací akceptován coby národní pořadatel a reprezentant IARU směrem k českým radioamatérům (nikoli naopak). Tím ČRK na svá bedra vzal povinnosti s tímto postavením související (které ne vždy plní, ovšem to by již byla jiná debata). Jednou z těchto povinností je administrace národních soutěží, vyhlašování jejich podmínek, které by měly být v souladu s doporučeními IARU, vyhodnocování a odměňování vítězů bez ohledu na to, zdali jsou, či nejsou členy této organizace.

Jednou z těchto povinností jsou tedy VPZVKV, které stanoví pravidla, podle kterých jsou tyto národní závody vyhlašovány, pořádány a hodnoceny. Dosavadní VPZVKV v OK byly založeny na dlouhodobé kontinuitě doporučení IARU a zkušeností celých desetiletí contestového VKV provozu v OK, přičemž je možná vhodné konstatovat, že OK VKV radioamatéři vždy patřili v rámci Evropy mezi absolutní špičku a tento fakt odrážely i naše VPZVKV, které často předbíhaly obdobná pravidla v jiných státech EU a s předstihem řešily i otázky, které se v jiných členských státech IARU ještě neprojevovaly.

Bohužel, díky zaneprádněnosti některých funkcionářů ČRK a možno říci, že pravděpodobně také na základě jejich partikulárních zájmů angažovanosti v některých contestových týmech byly české VPZVKV, které prodělaly poslední zásadnější upgrade v 90 letech minulého století, v letech počátku 21 století již v některých parametrech tragicky zastaralé, což se projevovalo tak, že technicky vyspělé kolektivy i jednotlivci začínali využívat nových technických možností a ve svůj prospěch přičemž mohli do jisté míry zneužívat nedokonalé a někdy i nešikovně formulované části dosavadních VPZVKV.

Aby se potlačilo takové jednání některých soutěžních kolektivů, jdoucí až na na samou hranici legality, členové klubu OK2KKW se rozhodli zformulovat nový návrh znění VPZVKV. Protože předchozí návrhy změn, které jsme přímo navrhovali VKV manažerovi ČRK, byly zcela ignorovány, obrátili jsme se oficiálně na Radu ČRK, jakožto reprezentanta IARU v OK s návrhem změn těchto podmínek.

S radostí konstatujeme, že Rada ČRK se přenesla přes problematiku negativních vztahů vůči našemu klubu a uložila VKV a contestovému manažerovi úkol, aby se našim návrhem se vší vážností zabýval.

Přestože nebyly akceptovány všechny návrhy, je možno říci, že Rada ČRK akceptovala cca 90% námi navržených změn, čímž se podařilo VPZVKV pozvednout na mnohem vyšší úroveň a odstranit tak mnohé dvojznačnosti. Tím se narodily podmínky, které jsou mnohem modernější, než ty dosavadní. V tomto směru je třeba radioamatérům, kteří na přípravě VPZVKV v rámci ČRK, jistě velice poděkovat.

Ale...

Je možná symptomatické, že oba zástupci ČRK pro věci VKV s námi nejen odmítli na téma tohoto návrhu komunikovat přímo, což je mezi radioamatéry opravdu dobrým příkladem "hamspiritu", ale ani neodpověděli na dodatečné návrhy změn, zveřejněné na našich stránkách jako reakce na jejich prvotní návrh. Konstatuji, že nereagovali, i když tyto návrhy nepochybně četli. Rovněž cudně pomlčeli o tom, na základě kterých návrhů tyto nové VPZVKV vůbec vznikly. O tom, že by s některým z nás přípravu nových VPZVKV třeba konzultovali (když změna podmínek byla vyvolána našim návrhem) už nemůže být řeči vůbec. O to více překvapilo, že některé části návrhu byly změněné tak, aby opět dávaly možnost dvojího výkladu a možnosti najití uličky k jejich obejití.

Protože s námi zástupci ČRK pro věci VKV nekomunikovali, čekali jsme na "důvodovou zprávu" kterou jim Rada ČRK uložila zveřejnit. Tato zpráva, kterou se zpožděním konečně napsal OK2ZI, je jistě velice zajímavým čtením a doporučujeme, aby všichni VKV radioamatéři si ji pečlivě prostudovali společně s novými VPZVKV. Tato zpráva je dobrou reflexí toho, jak se u nás pravděpodobnou budou odehrávat další, s VKV závody související záležitosti.

V čem vidíme problém:

a) ČRK neaceptoval smysl jednoznačného a nepodmíněného zákazu využívání vzdálených zařízení, dostupných prostřednictvím internetu. Možná, že ze strany OK2KKW byl příslušný odstavec VPZVKV navržen ne zcela dokonale, ale jistě nesl jednoznačně vyjádřeného ducha zákazu takového jednání. Naproti tomu znění, doporučené OK1CDJ a OK2ZI pouze zakazuje použití ..."jiných přijímacích a vysílacích zařízení, která jsou umístěna mimo ...stanoviště stanice"... De jure toto znění ovšem umožňuje použití internetu k monitoringu provozu na pásmu, třeba i s využitím vzdáleného přijímače, protože vzdálený přijímač není "vybavením stanice" a soutěžící stanice žádné vzdálené zařízení nevyužívá. To co využívá je totiž pouze audiosignál, který dostává prostřednictvím internetu a tento audiosignál, či internet sám o sobě nepochybně nemá charakter "jiného přijímacího zařízení". Jistě, zdá se vám to asi jako "hnidopištství", slovíčkaření a bouře ve sklenici vody. Možná, že to i tak opravdu je. Ale neobratně formulovaný odstavec v nás vzbuzuje obavu z fenoménu cíleně instalovaných zadních dvířek, kterým by se takové ustanovení dalo elegantně obejít. Byl by takový problém do výše uvedené věty dopsat například formulaci ..." jiných přijímacích a vysílacích zařízení, která jsou umístěna mimo ...stanoviště stanice, přičemž za takové použití se považuje i jakýkoli  přenos informace o soutěžním kódu protistanice, získaného z jiného zdroje, než z přijímacího zařízení, umístěného na soutěžním stanovišti"... Asi by to problém neměl být, čekali jsme tedy alespoň, že jednoznačné potvrzení všeobecného zákazu se objeví v "důvodové zprávě" OK2ZI, ale kdepak...

b) ČRK neakceptoval návrh povinnosti zveřejnění vývojového logického programu vyhodnocovacího SW pro VKV závody před začátkem každé contestové sezóny. Kam nedostatky ve vyhodnocovacím SW vedou je přitom zřejmé z dosud definitivně nevyhodnoceného listopadového Marconi memorial Contestu (A1 Contest). A to už prosím máme únor...  Také by to asi neměl být problém, že ano, ale...

c) Přestože návrh ČRK hovoří několikrát o tom, že v případě porušení VPZVKV nebude stanice, která je porušila, v závodě hodnocena, v praxi se toho nemusíte bát a můžete tyto podmínky klidně porušovat jakoby se nechumelilo. Funkcionáři ČRK totiž odmítli navrženou formulaci, že ..."V národním pořadí mohou být hodnoceny jen stanice, které se závodu zúčastní z území České republiky.", a změnili ji na  "V národním pořadí budou hodnoceny jen stanice, které se závodu zúčastní z území České republiky." Takže - pokud se  zúčastníte závodu s území ČR, můžete VPZVKV klidně porušovat jak chcete a ČRK vaši stanici stejně musí v závodě hodnotit, protože se k tomu ve VPZVKV zavázal... Čímž je mimochodem popřen zcela princip trestu diskvalifikace za nesplnění podmének VPZVKV.  Že by to byla náhoda? Vždyť stačilo přidat jen jedno, či dvě slova... nebo, že by nedejbože šlo o něco jiného, než přehlédnutí? Asi ne, ale...

d) Z VPZVKV vypadlo ustanovení o povinnosti zaslání diplomu za závod hodnocené stanici, která na jeho získání má nárok, a to na adresu, uvedenou v soutěžním deníku. Proč? Že by šlo o reakci na chronické neposílání diplomů za vyhrané závody ze strany ČRK těm, kdož jsou vedoucím představitelům tohoto občanského sdružení pověstným "trnem v oku".

e) z návrhu také vypadla možnost domluvy skedu na mikrovlnná pásma s využitím internetu či telefonu, přestože to je v praxi zcela běžné (zejména na 24GHz a výše) a této možnosti využívají (zejména po zbytečném zúžení contestového pásma 144 a 432 MHz) prakticky všichni. Proč? Nejsme najednou v něčem papežčtější než sám papež?

Závěrem: přes všechna negativa jsme opravdu rádi, že k vydání nových VPZVKV a zveřejnění "důvodové zprávy" vůbec došlo. Jistě to bude pro naši komunitu výrazným krokem vpřed. Stínem na tomto uspokojení jsou zbytečné nedostatky, kterých se naše soutěžní VKV komunita mohla vyvarovat, pokud by na straně představitelů ČRK byla vůle ke spolupráci s těmi, kdož se na činnost tohoto spolku nedívají přes růžové brýle.

Tož tak, guys...

73!  za radioklub OK2KKW napsal OK1VPZ