Jak se nám bude závodit v roce 2008?

Český radioklub na svých webových stránkách (zde) dnes zveřejnil protinávrh úprav dosavadních Všeobecných soutěžních podmínek pro VKV závody v OK. Protože navržený text je reakcí na návrh, který v srpnu t.r. připravil radioklub OK2KKW, můžete si oba texty porovnat níže. OK2ZI a CDJ sice v mnohém sledovali náš návrh (za což jim patří nepochybně poděkování), ale bohužel v těch nejpodstatnějších detailech celé české radioamatérské veřejnosti zase spíše ukázali zdvižený prostředník. O co jde?

a) v jejich protinávrhu opět není explicitně zakázáno použití dálkově ovládaných zařízení, dostupných prostřednictvím internetu, i když použité formulace se dají při troše dobré vůle vyložit tak, že takový provoz není zcela legální. Ovšem navržený text je v tomto směru zcela vágní, což zejména v souvislosti s navrženým ustanovením, že pokud by měla být stanice z tohoto důvodu nehodnocena, musel by jí být takový provoz nepochybně prokázán, de facto vytváří prostor pro další rozvoj takového podvodného jednání, čemuž se náš návrh právě snažil zabránit.

b) návrh ČRK rozšiřuje pravomoci kontrol pořadatele. K tomu ale přece není ČRK bez pověření ČTÚ, nebo bez přítomnosti pracovníka ČTÚ, oprávněn.

c) překročení povoleného výkonu (součtu výkonů jednotlivých PA) není podle návrhu ČRK důvodem k nehodnocení stanice. Proč?

d) návrh ČRK odmítá povinnost pořadatele zveřejnit vývojový logický diagram programového vybavení, použitého pro vyhodnocení závodu. I v dalších letech tak budeme pravděpodobně svědky chybného vyhodnocení (viz např. zde), m.j. například z toho důvodu, že použitý SW dosud stále nekontroluje, zda u stanic, jejichž deníky jsou vyhodnoceny pro kontrolu, byly údaje z různých kmitočtových pásem konzistentní. Odmítnutí tohoto návrhu OK2KKW považujeme za hrubé porušení povinností pořadatele. Radioamatérská veřejnost má plné právo být informována, jak pracuje SW, který je pro vyhodnocení VKV závodů v OK používán.

e) návrh ČRK ignoruje ustanovení, které by pořadateli, resp. vyhodnocovateli závodu uložilo povinnost zaslat vítězným stanicím diplom na adresu, uvedenou v jejich elektronickém logu. Bohužel se tak asi nedočkáme vyřešení dosavadního nežádoucího stavu, kdy diplomy jsou spíše předávány osobně na uzavřených akcích ČRK a k nečlenům se dostávají těžko, nebo vůbec.


Asi by proto bylo vhodné, pokud by navrhovatelé těchto "Všeobecných podmínek" sdělili, co je vedlo k těmto formulacím, přičemž VKV radioamatérská veřejnost by zejména uvítala písemné vyjádření stanoviska obou navrhovatelů ČRK nejméně k následujícím palčivým otázkám:

 • otázka dálkově ovládaných zařízení, dostupných prostředictvím sítě internetu

 • otázka diskvalifikace stanice v případě použití dálkově ovládaných zařízení a v případě použití vyššího, než povoleného výkonu v závodě

 • proč nemůže být radioamatérská veřejnost informována o způsobu práce programového vybavení, použitého pro vyhodnocení závodu

Jejich vyjádření v této věci jsme připraveni na našich VKV stránkách neprodleně otisknout.
                                                                                                                                                                                                                  OK1VPZ 25.10.2007


Všeobecné podmínky závodů na VKV

Návrh úprav, které připravili OK2ZI a OK1CDJ pro rok 2008

říjen 2007

 

 1. Tyto podmínky platí pro všechny závody uvedené v bodu 2. na VKV (v pásmech od 144MHz výše) , které pořádá Český radioklub, člen Regionu I. IARU v souladu s doporučeními Regionu I. IARU.

   

 2. Níže uvedené závody na VKV, které pořádá ČRK (dále jen "pořadatel"), jsou časově koordinovány v celém Regionu I. IARU, a to, není-li v podmínkách závodu uvedeno jinak, vždy celý první víkend v příslušném měsíci od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v neděli:

   

  • I. subregionální závod (březen),

  • II. subregionální závod (květen),

  • Mikrovlnný závod (červen),

  • IARU Region I. - 50 MHz Contest (třetí sobota v červnu),

  • Polní den na VKV - III. subregionální závod (červenec),

  • IARU Region I. - VHF Contest (září),

  • IARU Region I. - UHF/Microwave Contest (říjen),

  • A1 Contest (listopad).

  Mimo tyto závody se "Všeobecné podmínky závodů na VKV" vztahují i na další závody na VKV, které ČRK pořádá, a to:

   

  • Polní den mládeže (červenec),

  • QRP závod (srpen).  Ke každému závodu může pořadatel definovat další dodatečné podmínky, které tyto všeobecné podmínky doplňují nebo rozšiřují.

   

 3. Pro účastníky závodu jsou závazné předpisy pro telekomunikace a amatérskou radiokomunikační službu přijaté a vydané Českou republikou a Mezinárodní telekomunikační unií (dále "předpisy"), a doporučení IARU (dále jen "doporučení").

   

 4. V národním pořadí budou hodnoceny jen ty stanice, které zašlou vyhodnocovateli deník ze závodu a závodu se zúčastní z území České republiky. Deníky došlé od ostatních stanic budou použity pouze pro kontrolu.

   

 5. Soutěžní kategorie

  Není-li v podmínkách každého závodu pořadatelem individuálně stanoveno jinak, platí následující definice kategorie:

  SINGLE - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno a obsluha zařízení pro přístup do informačních sítí. Za cizí pomoc je rovněž považováno dohodnutí spojení (sked) s jinou stanicí za pomoci jiné osoby libovolným způsobem. Všechny ostatní činnosti se za cizí pomoc nepovažují.

  MULTI - stanice ostatní, nesplňující podmínky pro zařazení do kategorie single.

  CHECK – nesoutěžní kategorie, stanice si nepřeje být v závodě hodnocena, ale svůj deník zasílá pořadateli pouze pro kontrolu.

   

 6. Soutěžní pásma

  Není-li v podmínkách každého závodu pořadatelem individuálně stanoveno jinak, jsou soutěžní pásma tato:

   

  144 MHz

  432 MHz

  1,3 GHz

  2,3 GHz

  3,4 GHz

  5,7 GHz

  10 GHz

  24 GHz

  47 GHz

  76 GHz

  121 GHz

  135 GHz

  241 GHz

   

   

  50 MHz*

  * Pouze v IARU Region I. 50 MHz Contestu.

   

 7. Druhy provozu

  Není-li v podmínkách každého závodu pořadatelem individuálně stanoveno jinak, jsou povoleny všechny druhy provozů CW a fone v segmentech podle předpisů a doporučení IARU Region I.

   

 8. Veškeré vybavení stanice použité k soutěžnímu provozu v závodě, tedy všechny přijímače, vysílače a antény, musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno. Použití jiných přijímacích a vysílacích zařízení, která jsou umístěna mimo toto stanoviště stanice, není pro soutěžní provoz přípustné a je důvodem k nehodnocení stanice (viz. bod 27).

   

 9. Použití DX clusteru, DX sítí, a veřejně přístupných radioamatérských convers kanálů a diskusních chatů (např. ON4KST apod.) je dovoleno. Pro radioamatérskou komunikaci v těchto podpůrných prostředcích platí tato pravidla:

   

  1. Oznamování (anoncování) vlastní značky (self-spotting), zejména ve spojení s aktuálním provozním kmitočtem, je v síti DX clusterů zakázáno.

  2. Použití jiných přímých sdělovacích prostředků, než veřejně dostupných prostředků amatérské radiokomunikační služby
   ( telefon, email, ICQ, SKYPE apod.) k dohodnutí pokusu uskutečnit soutěžní spojení (sked) během závodu je zakázáno.

  3. Použití radioamatérských komunikačních prostředků a sítí a diskusních chatů, jakož i použití jakýchkoli jiných sdělovacích prostředků k předání celého, nebo části soutěžního kódu (viz.bod 14) je zcela zakázáno. Ke kompletnímu, oboustrannému předání soutěžního kódu a potvrzení musí dojít výhradně na daném soutěžním pásmu.

  4. Pro přístup k DX clusteru,veřejně přístupným convers kanálům a radioamatérským diskusním chatům je povoleno použití libovolného přístupového prostředku.

  5. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k nehodnocení stanice (viz. Bod 27) v příslušném závodě na všech soutěžních pásmech.

   

   

   

   

   

   

   

 10. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom soutěžním pásmu pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.

   

 11. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s předpisy, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak. Součet špičkových výstupních výkonů (PEP) všech koncových stupňů na jednom soutěžním pásmu nesmí řesáhnout povolený výkonový limit.

   

 12. Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů, kterých se týkají tyto všeobecné podmínky závodů na VKV, nepočítají.

   

 13. V závodě lze na každém soutěžním pásmu započítat s libovolnou stanicí jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi na daném soutěžním pásmu předán a potvrzen úplný soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0 (nula).

   

 14. Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru stanoviště stanice. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny (tři nuly - 000 - nejsou platným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné.) WWlokátor stanoviště stanice musí odpovídat doporučením IARU. V případě, že soutěžní stanoviště leží na hranici mezi dvěma či více WW-lokátory, předává se na všech soutěžních pásmech stejný WWlokátor, a to ten, na jehož území je v rámci soutěžního stanoviště (viz.bod 8) provozováno více soutěžních pásem. Stanice, které si v závodě nepřejí být hodnoceny, nejsou povinny zaslat deník ze závodu.

   

 15. RS a RST je definován následovně. R - čitelnost signály číslem 3 až 5. S - síla signálu číslem 1 až 9. T - tón signálu číslem 1 až 9 nebo písmeny S - pro signál ovlivněný šířením "rain scatter", A - pro signál ovlivněný polární září a M - pro signál ovlivněný šířením multi path.

   

   

 16. Bodování: za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984).

   

 17. Deník ze závodu se vyhodnocovateli zasílá pouze ve formě elektronického datového souboru.

   

 18. Formát elektronického datového souboru s deníkem (EDI formát) je definovaný jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena. Popis formátu EDI je uložen na WWW stránkách IARU Region I. a pořadatele závodu.

   

 19. Název souboru s deníkem začíná dvoumístným číslem dle následující tabulky jež jednoznačně označuje kombinaci kategorie a pásma.

   

  Číslo

  Kombinace
  Kategorie/Pásmo

  Číslo

  Kombinace
  Kategorie/Pásmo

  01

  SINGLE – 144 MHz

  02

  MULTI – 144 MHz

  03

  SINGLE – 432 MHz

  04

  MULTI – 432 MHz

  05

  SINGLE – 1,3 GHz

  06

  MULTI – 1,3 GHz

  07

  SINGLE – 2,3 GHz

  08

  MULTI – 2,3 GHz

  09

  SINGLE – 3,4 GHz

  10

  MULTI – 3,4 GHz

  11

  SINGLE – 5,7 GHz

  12

  MULTI – 5,7 GHz

  13

  SINGLE – 10 GHz

  14

  MULTI – 10 GHz

  15

  SINGLE – 24 GHz

  16

  MULTI – 24 GHz

  17

  SINGLE – 47 GHz

  18

  MULTI – 47 GHz

  19

  SINGLE – 76 GHz

  20

  MULTI – 76 GHz

  21

  SINGLE – 121 GHz

  22

  MULTI – 121 GHz

  23

  SINGLE – 135 GHz

  24

  MULTI – 135 GHz

  25

  SINGLE – 241 GHz

  26

  MULTI – 241 GHz

  50

  SINGLE – 50MHz

  51

  MULTI – 50 MHz

  Za toto číslo se připojí základní značky stanice. Přípona datového souboru je .edi .

  Příklad:
  01OK1XXX.edi - deník stanice OK1XXX v kategorii SINGLE v pásmu 144MHz
  10OK1XXX.edi - deník stanice OK1XXX v kategorii MULTI v pásmu 3,4 GHz

  Nedodržení tohoto značení může být důvodem k nehodnocení stanice.

   

 20. Elektronický deník ve formátu EDI musí mít povinně vyplněny tyto položky následujícím způsobem:

   

  Popis:

  Příklad:

  TName = Název závodu

  TName=Polni den

  TDate = Datum závodu

  TDate=20030304;20030305

  PCall = Volací značka použitá v závodě

  PCall=OK1XYZ

  PWWLo = Vlastní lokátor

  PWWLo=JO70AA

  PSect = kategorie

  PSect=SINGLE

       nebo

  PSect=MULTI

       nebo

  PSect=CHECK

  Pband = pásmo
  (povolen je pouze formát označení
  pásma uvedený v bodu 6.)

  PBand=1,3 GHz

  RAdr1 = Jméno adresa pro korespondenci (odeslání diplomů apod.)

  Radr=Krátká 73

  RAdr2 = Jméno adresa pro korespondenci (odeslání diplomů apod.)

   

  RPoCo = PSČ

  RPoCo=11273

  RCity = Město

  RCity=Dlouhé

  RHBBS = emailová adresa pro korespondenci

  RHBBS=ok1xyz@73.com

  SPowe = výkon použitý v závodě + jednotky

  SPowe=100W

  SAnte = popis anténního systému

  SAnte=10 el. YAGI

  SantH = výška antény nad zemí ; nadmořská výška

  SAntH=10;660

  Nevyplnění těchto položek může být důvodem k nehodnocení stanice. A dále pak vlastní spojení dle definice formátu EDI.

   

 21. Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu. Rozhoduje datum na poštovním razítku (v případě odeslání deníku na datovém nosiči prostřednictvím pošty) nebo datum a čas odeslání generované elektronickým poštovním systémem.

   

 22. Odesláním deníku k vyhodnocení dává stanice svůj souhlas s poskytnutím kompletního deníku pro kontrolu i vyhodnocovatelům závodů v jiných zemích a zároveň tímto dává souhlas se zveřejněním chybových výpisů z národního hodnocení.

   

 23. Elektronický deník se odesílá na internetovou emailovou adresu vkvlogy@crk.cz. nebo pomocí automatického internetového portálu. Deník z Polního dne mládeže pak na adresu pdmlogy@crk.cz nebo pomocí automatického internetového portálu. Příjem deníku v elektronické podobě emailem musí být vyhodnocovatelem potvrzen.

   

 24. Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku jakoukoli chybu v přijatém kódu, tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.   

   

 25. Stanice nebude vyhodnocovatelem v závodě hodnocena:

   

  1. za prokázané úmyslné porušení soutěžních podmínek nebo předpisů,

  2. za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností,

  3. pokud se časový údaj u více, jak 30% soutěžních spojení liší od časových údajů v denících protistanic o více, než 10 minut,

  4. za úmyslně nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku,

  5. za poškození soutěžních stanic z důvodu chyb v deníku, v případě, že počet chybných spojení v denících protistanic přesáhne 30% zalogovaných spojení v denících protistanic

   

 26. Pořadatel má během závodu právo provádět kontroly dodržování soutěžních podmínek. Za tímto účelem písemně jmenuje kontrolní komisaře. Komisař je povinen před započetím kontroly se prokázat písemným pověřením. V průběhu závodu a 2 hodiny pred začátkem je soutěžní stanice povinna do 2 minut umožnit vstup kontrolnímu komisaři na soutěžní stanoviště a spolupracovat při kontrole. Pokud kontrolní komisař zjistí porušení podmínek závodu, je to důvodem k nehodnocení stanice v daném závodě. Důvodem k nehodnocení je též nesportovní chování ke kontrolnímu komisaři. Při kontrole je kontrolovaná stanice povinna pravdivě informovat komisaře o všech skutečnostech, které jsou předmětem kontroly a pravdivě odpovídat na jeho otázky související s kontrolou. Pokud bude kontrolnímu komisaři umožněn vstup za dobu delší než 2 minuty od výzvy, je to důvodem k anulování všech spojení uskutečněných soutěžní stanicí do tohoto okamžiku. Nevpuštění komisaře na stanoviště soutěžní stanice se považuje za zvláště závažné porušení soutěžních podmínek. Bude-li dodatečně zjištěno, že soutěžní stanice při kontrole zatajila komisaři podstatné skutečnosti, resp. mu poskytla nepravdivé informace či nepravdivě odpovídala na jeho otázky, považuje se to rovněž za porušeni soutěžních podmínek. VKV závodní manažer má právo a povinnost všechna zjištění kontrolního komisaře zveřejnit. Kontrola dodržování soutěžních podmínek kontrolním poslechem musí být dokumentována zvukovým záznamem. Zdokumentována musí být také případná kontrola dodržování pravidel, uvedených v bodě 8.

   

 27. Na návrh vyhodnocovatele může pořadatel rozhodnout o nehodnocení stanice v závodě, zejména pokud:

   

  1. obdrží vyhodnocovatel nejméně tři zdůvodněné stížnosti jiných účastníků závodu na její nesportovní chování. Stěžovatel je povinnen předložit pořadateli všechny dostupné důkazy o nesportovním chování stanice na níž stížnost podává.

  2. stanice nedodrží pravidla těchto Všeobecných podmínek závodů na VKV, zejména pak ustanovení bodů 3, 7, 8, 9 ,10 a 11,

  3. neumožní kontrolu kontrolnímu komisaři dle bodu 26, nebo poskytne-li mu nepravdivé informace.

   

 28. Diplomy obdrží hodnocené stanice dle následujícího klíče:

   

  Počet hodnocených účastníků
  v kategorii

  Diplomy za umístění do

  15 a více

  3.místa včetně

  5-14

  2.místa včetně

  1-4

  1.místa

 

 

 

 

 

 

 1. Odesláním deníku k vyhodnocení závodní stanice prohlašuje, že dodržela všechny závazné předpisy pro amatérskou radiokomunikační službu, tyto soutěžní podmínky, jakož i případně další specifické podmínky závodu a že všechny údaje, uvedené v soutěžním deníku jsou pravdivé. Stanice odesláním deníku dává současně pořadateli odvolatelný souhlas s hodnocením v rámci dlouhodobých soutěží vyhlašovaných pořadatelem, do nichž je tento závod započítáván. Tento souhlas lze odvolat pouze vždy pro nadcházející závodní sezonu písemným prohlášením držitele povolení doručeným do sídla pořadatele nejpozději do 28. února příslušného roku.

   

 2. Rozhodnutí pořadatele závodu je konečné.

   

 3. Tyto všeobecné podmínky platí od 1.ledna 2008.

 

Karel Odehnal, OK2ZI

Ondřej Koloničný, OK1CDJ

OK VKV manažer

OK VKV contest manažer

Všeobecné podmínky závodů na VKV

Návrh změn pro diskusi v radioamatérské veřejnosti (připravil contestový team OK2KKW, srpen 2007)

Navržené změny jsou označeny červeně, navržená vypuštění původního textu dosavadních  (2007) "Vseobecných podmínek" jsou označena přeškrtnutím.
 

 1. Tyto podmínky platí od 1.ledna 2008 pro všechny závody na VKV uvedené v bodu 2., které vyhlašuje pořádá Český radioklub, člen Regionu I. IARU v souladu s doporučeními VHF/UHF/MW komise IARU Region I.

   

 2. Níže uvedené závody na VKV, vyhlášené které pořádá ČRK (dále jen "pořadatel"), jsou časově koordinovány v celém Regionu I. IARU, a to, není-li v podmínkách závodu uvedeno jinak, vždy celý první víkend v příslušném měsíci od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v neděli:

   

  • I. subregionální závod (březen),
  • II. subregionální závod (květen),
  • Mikrovlnný závod (červen),
  • Polní den na VKV - III. subregionální závod (červenec),
  • IARU Region I. - VHF Contest (září),
  • IARU Region I. - UHF/Microwave Contest (říjen),
  • A1 Contest (listopad).


  Mimo tyto závody se tyto "Všeobecné podmínky závodů na VKV" vztahují i na další závody na VKV, které ČRK vyhlašuje, a to:

   

  • Polní den mládeže (červenec),
  • QRP závod (srpen).
  • IARU Region I. - 50 MHz Contest (červen) - tento IARU contest se řídí vlastními podmínkami

  Ke každému závodu může vyhlašovatel pořadatel definovat další dodatečné podmínky, které tyto všeobecné podmínky doplňují nebo rozšiřují.

   

 3. Pro účastníky závodu jsou závazné předpisy pro telekomunikace a amatérskou radiokomunikační službu přijaté a vydané Českou republikou a Mezinárodní telekomunikační unií (dále "předpisy"), a doporučení IARU a I.Regionu IARU (dále "doporučení").

   

 4. V národním pořadí budou mohou být hodnoceny jen stanice, které se závodu zúčastní z území České republiky. Deníky došlé od ostatních stanic budou použity pouze pro kontrolu.

   

 5. Soutěžní kategorie:

  Není-li v podmínkách každého závodu jeho pořadatelem individuálně stanoveno jinak, jsou soutěžní kategorie tyto:

  SINGLE - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno a obsluha zařízení pro přístup do informačních sítí.

  MULTI - stanice ostatní

  Jednotlivé kategorie jsou pak definovány takto:

  01 144 MHz - SINGLE 12 5,7 GHz - MULTI
  02 144 MHz - MULTI 13 10 GHz - SINGLE
  03 432 MHz - SINGLE 14 10 GHz - MULTI
  04 432 MHz - MULTI 15 24 GHz - SINGLE
  05 1,3 GHz - SINGLE 16 24 GHz - MULTI
  06 1,3 GHz - MULTI 17 47 GHz - SINGLE
  07 2,3 GHz - SINGLE 18 47 GHz - MULTI
  08 2,3 GHz - MULTI 19 76 GHz - SINGLE
  09 3,4 GHz - SINGLE 20 76 GHz - MULTI
  10 3,4 Ghz - MULTI 21 µW > 120 GHz
  11 5,7 GHz - SINGLE 22 optická pásma

            IARU Region I. - 50 MHz Contest se řídí vlastními podmínkami

 

 

 1. Druhy provozu:  Všechny druhy provozů CW a fone podle předpisů a doporučení IARU Region I.

   

   

 2. Vybavení Veškeré vybavení stanice použité k soutěžnímu provozu v závodě, tedy zejména všechny přijímače, vysílače a antény, jakož i stanoviště operátora (operátorů) musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno. Použití jakýchkoli dálkově ovládaných přijímacích a vysílacích zařízení, která jsou umístěna mimo toto stanoviště stanice,  není pro soutěžní provoz přípustné a je důvodem k nehodnocení stanice (viz. bod 27).

   

 3. Použití DX clusteru, DX sítí, a veřejně přístupných radioamatérských convers kanálů a diskusních chatů (např. ON4KST apod.) je dovoleno. Pro radioamatérskou komunikaci v těchto podpůrných sítích platí tato pravidla:

  a) Oznamování (anoncování) vlastní značky (self-spotting), zejména ve spojení s aktuálním provozním kmitočtem jakýmkoliv způsobem je v síti DX clusterů zcela zakázáno.

  b) Oznamování (anoncování) vlastní značky (self-spotting) ve spojení s aktuálním provozním kmitočtem je zakázáno v pásmech 144 a 432 MHz v jakýchkoli dalších komunikačních sítích a síti radioamatérských diskusních chatů.

  c) Oznamování (anoncování) vlastní značky (self-spotting) ve spojení s aktuálním provozním kmitočtem v pásmech 1296 MHz a výše v jakýchkoli dalších veřejně přístupných komunikačních sítích a radioamatérských diskusních chatů (s výjimkou DX clusterů) je povoleno jen za účelem dohody o pokusu uskutečnit soutěžní spojení (sked).

  d)
  Použití jiných sdělovacích prostředků, než prostředků amatérské radiokomunikační služby (Internet, telefony, emaily, ICQ, apod.) k dohodnutí pokusu uskutečnit soutěžní spojení (sked) spojení během závodu je zakázáno povoleno výhradně v pásmech 1296 MHz a výše.

  e) Použití radioamatérských komunikačních sítí a diskusních chatů, jakož i použití jakýchkoli jiných sdělovacích prostředků k předání celého, nebo části soutěžního kódu (viz.bod 13) je zcela zakázáno.  Ke kompletnímu, oboustrannému předání soutěžního kódu musí dojít výhradně na daném soutěžním pásmu.

  f)
  Pro přístup k DX clusteru,a veřejně přístupným convers kanálům a radioamatérským diskusním chatům je povoleno použití libovolného přístupového prostředku.

  g) Nerespektování těchto pravidel není pro soutěžní provoz přípustné a je důvodem k nehodnocení stanice (viz. bod 27).

   

 4. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom soutěžním pásmu pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.

   

 5. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s předpisy, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak. V případě použití paralelního provozu více koncových stupňů, buzených z jednoho zdroje signálu, nesmí na jednom soutěžním pásmu součet jejich špičkových výkonů (PEP) přesáhnout povolený výkonový limit.

   

 6. Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů, kterých se týkají tyto všeobecné podmínky závodů na VKV, nepočítají.

   

 7. V závodě lze na každém soutěžním pásmu započítat se kteroukoli stanicí jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi na daném soutěžním pásmu předán a potvrzen úplný soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0 (nula).

   

 8. Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru stanoviště stanice. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny (tři nuly - 000 - nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné.) Kód WW-lokátoru stanoviště stanice musí odpovídat doporučením IARU. V případě, že soutěžní stanoviště leží na hranici mezi dvěma, či více WW-lokátory, předává se na všech soutěžních pásmech stejný WW-lokátor, a to ten, na jehož území je v rámci soutěžního stanoviště (viz.bod 7) provozováno více soutěžních pásem. Stanice, které si v závodě nepřejí být hodnoceny, nejsou povinny zaslat soutěžní deník.

   

 9. RS a RST je definován následovně. R - čitelnost signály číslem 3 až 5. S - síla signálu číslem 1 až 9. T - tón signálu číslem 1 až 9 nebo písmeny S - pro signál ovlivněný šířením "rain scatter", A - pro signál ovlivněný polární září, F - pro signály ovlivněné šířením FAI a M - pro signál ovlivněný šířením multi path.

   

 10. Bodování: za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984).

   

 11. Soutěžní deník se vyhodnocovateli zasílá pouze ve formě elektronického datového souboru.

   

 12. Formát elektronického datového souboru s deníkem (tzv. EDI formát) je definovaném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena. Popis formátu EDI je uložen na WWW stránkách vyhlašovatele IARU, případně pořadatele závodu.

   

 13. Název souboru s deníkem se skládá z čísla kategorie dle bodu 5. a základní značky stanice, přípona datového souboru je .EDI edi

  Příklad:

  01OK1XXX.edi - deník stanice OK1XXX kategorie 144MHz SINGLE
  10OK1XXX.edi - deník stanice OK1XXX kategorie 3,4 GHz MULTI

  Nedodržení tohoto značení může být důvodem k nehodnocení stanice.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zrušeno. Papírové deníky nebudou vyhodnocovatelem akceptovány. 

   

 2. Elektronický deník ve formátu EDI musí mít povinně vyplněny tyto položky následujícím způsobem:

   

  Popis: Příklad:
  TName = Název závodu TName=Polni den
  TDate = Datum závodu TDate=20030304;20030305
  PCall = Volací značka použitá v závodě PCall=OK1XYZ
  PWWLo = Vlastní lokátor PWWLo=JO70AA
  PSect = kategorie PSect=SINGLE
    PSect=MULTI
    PSect=CHECK
  Pband = pásmo
  (povolen je pouze formát pásma uvedený v bodu 5.)
  PBand=1,3 GHz
  RAdr1 = Jméno adresa pro korespondenci (odeslání diplomů apod.)  
  RAdr2 = Jméno adresa pro korespondenci (odeslání diplomů apod.)  
  RPoCo = PSČ  
  RCity = Město  
  RHBBS = emailová adresa pro korespondenci  
  SPowe = výkon použitý v závodě + jednotky SPowe=100W
  SAnte = popis anténního systému SAnte=10 el. YAGI

  A dále pak vlastní spojení dle definice formátu EDI.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu. Rozhoduje datum na poštovním razítku (v případě odeslání deníku na datovém nosiči) nebo datum odeslání generovaném elektronickým poštovním systémem.

   

 2. Odesláním deníku k vyhodnocení dává stanice svůj souhlas s poskytnutím kompletního deníku pro kontrolu i vyhodnocovatelům závodů v jiných zemích a zároveň tímto dává souhlas se zveřejněním chybových výpisů z národního hodnocení.

   

 3. Elektronický deník se odesílá na internetovou emailovou adresu vkvlogy@crk.cz. Deník z Polního dne mládeže pak na adresu pdmlogy@crk.cz. V síti packet radio se deníky zasílají na jednotlivé adresy vyhodnocovatelů publikované v kalendáři závodů. Pro odeslání elektronických deníků je možné rovněž využít automatický internetový portál. Příjem deníku v elektronické podobě bude vyhodnocovatelem potvrzen.

   

 4. Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.

   

 5. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení. Pořadatel do 28.2. na svých WWW stránkách zveřejní logický vývojový diagram algoritmů, které budou použity k vyhodnocení VKV závodů v daném kalendářním roce.

   

 6. Stanice nebude vyhodnocovatelem v závodě hodnocena:

   

  1. za nedodržení soutěžních podmínek nebo předpisů,
  2. za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností,
  3. pokud časový údaj  více, jak 30% soutěžních spojení se liší od časových údajů v denících protistanic o více, než 10 minut
  4. za úmyslně nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku.

   

   

  1. Kontroly stanic: OK VKV manažer a VKV contest manažer nebo jimi či Radou ČRK pověřené osoby, mají právo během závodu za přítomnosti pracovníka Českého telekomunikačního úřadu, nebo na základě jejich pověření zodpovědným pracovníkem ČTÚ, právo provádět osobní kontroly dodržování soutěžních podmínek. Kontrolor je povinen před započetím kontroly se prokázat písemným pověřením. Stanice, která kontrolu pověřeným osobám neumožní, nebude na základě doporučení kontrolora a po schválení Radou ČRK v závodě hodnocena. Kontrola dodržování soutěžních podmínek kontrolním poslechem musí být dokumentována zvukovým záznamem. Zdokumentována musí být také případná kontrola dodržování pravidel, uvedených v bodě 8.

   
   

 7. Na návrh vyhodnocovatele může VKV pracovní skupina Rada ČRK na návrh VKV pracovní skupiny při Radě ČRK rozhodnout o nehodnocení stanice za nesportovní chování v závodě, zejména:

   

   

  1. obdrží-li vyhodnocovatel nejméně tři zdůvodněné stížnosti ostatních účastníků závodu na její nesportovní chování,
  2. pokud stanice nedodrží pravidla těchto Všeobecných podmínek závodů na VKV, zejména ustanovení bodů 7, 8, 9 a 10. užije v závodě k předání, doplnění nebo ověření předaných značek nebo soutěžního kódu jiných spojovacích prostředků, než kterých užívá k bezprostřední účasti v závodě,
  3. pokud stanice oznamuje (anoncuje) vlastní značku v síti DX clusteru a to otevřeným nebo skrytým způsobem.

   

 8. Diplomy obdrží hodnocené stanice dle následujícího klíče:
   
  Počet hodnocených účastníků v kategorii Diplomy za umístění do
  15 a více 3.místa včetně
  5-14 2.místa včetně
  1-4 1.místa

 

 1. Pořadatel závodu, nebo pořadatelem určený vyhodnocovatel  závodu, zašle hodnoceným stanicím, které se umístily na vítězných místech (dle tabulky v bodu 28),  příslušné diplomy doporučenou poštou na adresu uvedenou v soutěžním deníku (viz.bod 20), pokud se s těmito stanicemi nedohodne na slavnostním předání při nějaké oficiální příležitosti. Diplomy musí být zaslány vítězným stanicím (reprezentantům těchto stanic) poštou, nebo předány osobně. Předání prostřednictvím třetí osoby není povoleno. Nebude-li dohodnuto jinak, diplomy budou vítězným stanicím odeslány, případně předány do 30 dnů od oficiálního zveřejnění výsledků závodu na WWW stránkách pořadatele, či vyhodnocovatele závodu.

 

 

 1. Odesláním deníku k vyhodnocení souhlasí stanice, která se zúčastnila závodu, prohlašuje, že dodržela všechny závazné předpisy pro amatérskou radiokomunikační službu, soutěžní podmínky dle těchto všeobecných podmínek závodů na VKV, jakož i případně dalších specifických podmínek závodu a že všechny údaje, uvedené v soutěžním deníku jsou pravdivé. Stanice odesláním deníku se soutěžními podmínkami a podmínkami závodu a současně dává pořadateli odvolatelný souhlas s hodnocením v rámci dlouhodobých soutěží vyhlašovaných pořadatelem, ČRK, do nichž je tento závod započítáván.

 

 1.   Rozhodnutí vyhodnocovatele pořadatele závodu je konečné.
   
 2. Tyto všeobecné podmínky platí od 1.ledna 2008.

 

        Návrh změn pro diskusi v radioamatérské veřejnosti připravil klub OK2KKW v srpnu 2007. V návrhu byly použity stávající "Všeobecné podmínky", uvedené zde.