OK2KKW a půlroční mlčení jehňátek

V tomto týdnu uplynulo právě půl roku ode dne, kdy jsme poslali ČRK žádost o nápravu chybných výsledků UHF Contestu 2011 a tedy také půl roku, během kterého jsme nedostatky a chyby představitelů naší největší (byť z hlediska počtu všech OK radioamatérů de facto poněkud menšinové) radioamatérské organizace záměrně přehlíželi a raději nikterak nekomentovali, natož abychom zkoušeli doporučovat  jejich nápravu. Dnes toto mlčení na malou chvíli přerušíme, abychom poukázali na čtyři záležitosti, které by podle našeho názoru bylo vhodné v rámci ČRK řešit.1) První záležitost je ryze privátní, i když se konec-konců netýká jen nás. Dovolujeme si připomenout naši žádost o nápravu chybných výsledků UHF Contestu ze dne 9.12.2011, která je uvedena zde a komentář tady. Bohužel, dodnes jsme se ze strany Rady ČRK nedočkali žádné přímé odpovědi...

Nejsme seběstřední a chápeme, že vedoucí představitelé ČRK, kteří podobně, jako členové vedení našeho občanského sdružení také nejsou placenými funkcionáři, mají ve svém životě rovněž spoustu jiných povinností a nemůžeme tedy očekávat reakci na nějakou žádost ve lhůtě pouhých pár týdnů, nicméně i přesto, pokud se vedení jedné organizace obrátí oficiálně na vedení druhé organizace (přičemž oba právní subjekty nejsou vzájemně v žádném podřízeném vztahu), věříme, ze minimálně v souladu se slušným vychováním by bylo vhodné, aby představitelé oslovené organizace na takovou žádost odpověděli. Toho jsme se ovšem dodnes nedočkali a tak jedinou reakcí na naši žádost je drobná noticka v zápisu z lednového zasedání Rady ČRK, kde se praví: "Stížnost stanice OK2KKW k vyhodnocení závodů na VKV rada zamítá". Pokud pomineme fakt, že i tato věta je zmatečná, protože nešlo o žádnou stížnost, lze konstatovat, že normálně bychom snad mohli očekávat fundovanou a adresnou odpověď, která by obsahovala jasná zdůvodnění, proč jednotlivým bodům naší žádosti nebylo vyhověno. Mezi slušnými lidmi by takový postup přece měl být pravidlem...2) Pravděpodobně v souvislosti s naši žádostí, na kterou odkazujeme výše, Rada ČRK na doporučení jednoho ze svých poradních sborů upravila v lednu 2012 Všeobecné podmínky závodů na VKV, jejichž je pořadatelem
(dále jen VPZ VKV).

V bodě 28 VPZ VKV se tak nově objevil text, který hovoří o tom, že soutěžící stanice mají právo do 7-mi dnů po zveřejnění předběžných výsledků podat připomínky k výsledkům hodnocení. (Celý text VPZ VKV je uveden zde.)  Bohužel navrhovaný text změny VPZ VKV nebyl v souladu s tradicemi posledních let zveřejněn k připomínkám radioamatérské komunity, které se týká, ale byl odsouhlasen jen na interní schůzce v rámci ČRK. Je to škoda, protože pokud by tento text byl publikován, mohli se VKV závodníci k textu vyjádřit a opravit nalezené nedostatky. To se bohužel nestalo a text nového znění VPZ VKV byl vyhlášen až po jeho odsouhlasení Radou ČRK jako hotový předpis bez možnosti jakékoli veřejné konzultace. Tak byla kodifikována nešťastná formulace, hovořící o "předběžných výsledcích", aniž bylo definováno, co takové předběžné výsledky jsou, zda obsahují, či neobsahují zveřejnění EDI logů OK stanic, jejich Error logy a podobně. Už během prvního čtvrtletí se v této záležitosti obracel OK1TEH emailem na OK2ZI, ale jeho podnět zůstal bez relevantní odpovědi skutečně směřující k nějakému řešení.
Zmíněný problém se znovu projevil právě v těchto dnech, kdy OK1IA publikoval "předběžné výsledky" Mikrovlnného závodu IARU a protože termín "předběžné výsledky" není v rámci VPZ VKV nikterak definován, de jure tak začala běžet sedmidenní lhůta, během které lze podávat připomínky k výsledkům závodu. OK1EM se proto správně obrátil (viz kopie  korespondence) na vyhodnocovatele závodu s připomínkou, že soutěžní stanice nemůže zkontrolovat správnost uvedených dat, protože společně s předběžným pořadím stanic nebyly publikovány rovněž EDI logy a Error logy OK stanic. Vyhodnocovatel závodu (OK1IA) tedy uvedl, že toto předběžné pořadí nelze chápat jako "předběžné výsledky" závodu (přestože tento soubor tak označil) a jde pouze o jakési "předběžně předběžné výsledky", které by neměly zakládat počátek běhu zmíněné sedmidenní lhůty. Bohužel OK1IA není ani představitel ČRK, ani jiná odpovědná osoba, která by mohla vykládat text předpisu VPZ VKV, jenž Rada ČRK před časem přijala za závazný a ve kterém se o žádných dalších přívlastcích termínu "předběžné výsledky" nic nepíše.
Jako přechodné opatření, které by řešilo současnou neštastnou situaci, by asi mohlo být vystoupení (stačilo by zveřejnění emailu, vyjádření na webu ČRK apod.) některého z oprávněných představitelů ČRK (například OK2ZI, OK1CDJ, OK1RI, OK1AOZ), který by potvrdil, že v tomto případě skutečně nezačala běžet sedmidenní lhůta pro připadné námitky soutěžících stanic a uvést, jaké parametry musí mít ty "skutečné předběžné podmínky",  od jejichž zveřejnění taková lhůta opravdu začne běžet. A potom pro další zasedání Rady ČRK připravit takovou novelizaci předpisu VPZ VKV, která by uvedené nejasnosti vyloučila. A pokud to bude možné, návrh změny VPZ VKV pochopitelně předem zveřejnit, aby se k němu mohla vyjádřit celá naše komunita, protože není vyloučeno, že nějaké úpravy, či doplnění by bylo vhodné provést i v jiných odstavcích VPZ VKV (například ve věci kontroly dodržování výkonového limitu u soutěžních stanic)....

Za nás dva, níže podepsané editory webových stránek OK2KKW, bychom doporučovali článek 28 VPZ VKV doplnit například takto (barevný text):

Bod 28:  Stížnost na nesportovní chování je možné předkládat pouze do 15 dnů po skončení závodu. Pořadatel je o stížnosti povinen rozhodnout nejpozději do 60 dnů od doručení. Připomínky k výsledkům vyhodnocení je možné podávat do 7 dnů od zveřejnění úplných předběžných výsledků (za úplné předběžné výsledky se považují výsledky, které zahrnují zveřejnění výsledků všech OK stanic, které zaslaly do vyhodnocení svůj deník ze závodu a tento deník byl ve formátu edi vyhodnocovatelem zveřejněn současně se seznamen chybných spojení - tzv. error logy). Vyhodnocovatel je povinen se k případné připomínce, či námitce soutěžní stanice vyjádřit do 7 dnů od obdržení a to včetně zdůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí vyhodnocovatele k připomínce k výsledkům je konečné.

 

3) Věc znovuotevření komunikace s radioamatérskou veřejností, připomínkování návrhů, hlasování k důležitým záležitostem a obecně zavedení  principů přímé demokracie ve věci záležitostí, týkajících se provozu a závodů na VKV pásmech.

Znovu si dovolujeme připomenout, že VKV radioamatéři mají ve svých rukou k okamžitému použití připravený výborný nástroj, který umožňuje veřejné připomínkování návrhů a hlasování o všech důležitých věcech, které se jejich hobby, resp. sportovní činnosti týkají. Je to EDI log ze závodu. Ten ve svém závazném formátovém rámci obsahuje řádky vyhrazené poznámkám soutěžní stanice. Není proto naprosto žádný problém, aby například již zítra VKV manažer některé z radioamatérských organizací, sdružujících OK radioamatéry, vznesl veřejně výzvu, aby se soutěžící vyjádřili například k tomu, zda souhlasí s navrženým zněním změny "Všeobecných podmínek závodů na VKV", které je zveřejněno tam a tam a v řádku EDI logu za identifikátorem "Remarks" uvedli (například) jedno ze tří stanovisek: souhlasim - nesouhlasim - zdrzuji se, a v nasledujicim řádku uvedli případné připomínky, které k předloženému textu mají (s případným omezením například na 400 znaků). A to všechno například už v contestovém logu z Polního dne 2012...
Vyhodnocovací program přitom může relativně velmi jednoduše zaznamenat jak hlasování dané stanice, tak i může v prezentaci výsledků (např. na serveru VKV závody Moravany) vyhodnotit celý výsledek hlasování a pod hypertextový odkaz u každé stanice uložit text jejích připomínek. Je to zcela adresné, prakticky nefalšovatelné a hlavně pod plnou veřejnou kontrolou. To vše podle principu "jedna stanice = jeden hlas". Pokud chce mít nějaká klubovní stanice více hlasů, ať její členové jedou závod pod vlastní značkou... Časem si můžeme představit, že touto cestou může být například zcela demokraticky zvolen i některý ze zástupců OK radioamatérské komunity, jako je například VKV manažer, contestový manažer, mikrovlnný manažer, majákový manažer atd, atd... Do dvou měsíců je vše transparentně a demokraticky vyřešeno a VKV radioamatéři si potom  budou moci stěžovat jen sami sobě, kohože si to zvolili...  I ten jinak trochu jiný (KV) contestový log Cabrillo má podobné možnosti, jen se to formátové pole, které je možné použít stejným způsobem, jmenuje jinak...

Co takovému postupu brání? Myslíte si snad, že radioamatérská komunita není schopna rozhodovat hlasováním o svých věcech? Nebo že by snad takové veřejné hlasování nemělo dostatečnou podporu? Kdepak - a důkaz je tady. Jen nás trochu zamrzelo, že na uvedených podpisových arších chybí podpora některých lidí, o kterých by se jinak dalo předpokládat, že s tímto návrhem nebudou mít problém ( například OK1RI, OK1VJV, OK1VUM, OK1CA, OK2PMU). Ale i to je vlastně dobře, protože se tím jen prokázalo, že pokud o něco jde, potom i ten dříve tak podezřívaný a odsuzovaný přímý způsob vyjádření vůle dotčených osob opravdu funguje a je ho možné zadokumentovat a vyhodnotit. Jen je zapotřebí to skutečně chtít udělat a mít následně i vůli se (třeba i negativnímu) vyjádření veřejnosti opravdu podřídit. Neboť "Vox populi, vox Dei"...

Možná bychom jen závěrem tohoto odstavce připomněli, že poslední pokus ČRK o nějaké veřejné hlasování se uskutečnil před 10-ti lety, kdy se na anketní otázky, otištěné v časopise Radioamatér předpokládalo, že členové ČRK pošlou své odpovědi písemnou formou...


 

4) Pořádek dělá přátele

Jasné, transparentní, nekonfliktní a rovnoprávné podmínky vytvářejí pořádek, vzájemný respekt a obecně dobré vztahy všech dotčených subjektů. Naopak povýšené chování, ignorování názorů druhé strany, odmítání otevřené diskuse, upřednostňování vyvolených, vymáhání výhod, snaha o dosažení nějaké výhry za jakoukoli cenu, bezdůvodné osočování diskutujících ze lži, zajišťování si beztrestnosti při nedodržování předpisů a s tím vším úzce propojené hypertrofované ego některých jedinců, toužících po funkcích a moci (když už se nedaří nic jiného, tak tedy alespoň po tom opojném pocitu nadřazenosti v radioamatérských vztazích), atd, atd, velice celé radioamatérské komunitě škodí. A odráží se to rovněž v chování lidí na pásmu i vůči sobě. Jen slepý člověk to nevidí. Přitom to začíná u maličkostí. Například v tom, že je nutné dosáhnout toho, aby všichni funkcionáři naší největší radioamatérské organizace bez rozdílu respektovali to, že ačkoli zastupují jen členy svého sdružení, jsou do jisté míry, coby zástupci členského subjektu IARU, rovněž částečně odpovědni i za zájmy té druhé, poněkud větší poloviny radioamatérské komunity, která členy ČRK není. Je proto nezbytné se naučit vzájemnému respektu a proto by mělo již konečně u některých představitelů ČRK skončit to okázalé ignorování kohokoli, kdo není členem této organizace. S tím například souvisí i požadavek na jasné vymezení, kdo je a kdo není oprávněn někam něco posílat, jak je například zmíněno tady. Ano, i tenhle "úklid" je dnes zapotřebí udělat ve vzájemných vztazích mezi různými subjekty a nezametat (snad  z důvodu neoprávněného pocitu nadřazenosti) věčně problémy jen pod koberec...


 

Závěrem

Bude samozřejmě jen na ČRK, zda s těmito podněty (nejen coby pořadatel některých VKV závodů, kterých se VPZ VKV týká), nějak naloží, či vůbec  uzná za vhodné se jimi zabývat. Dokud je ale naše společnost všeobecně považována za demokratickou, oficiálně vyznává principy demokracie jako nejlepší způsob správy věcí veřejných, bylo by zřejmě vhodné, aby jak případné změny VPZ VKV, tak i jiné změny předpisů, doporučení, či jakákoli další rozhodnutí, týkající se celého radioamatérského provozu v OK, byly na straně ČRK projednávány a přijímány veřejně, transparentně a demokraticky tak, aby se k nim mohla vždy a bez výjimek včas vyjádřit celá radioamatérská komunita bez ohledu na členství (či nečlenství) jednotlivých radioamatérů v jakémkoli zájmovém sdružení. A to dříve, než je rada ČRK schválí. Pokud však představitelé ČRK budou i nadále (jako dosud) jednat s cíleným vyloučením veřejnosti, nejen že pravděpodobně bude docházet k dalším chybám, nebo nezdarům (napadá nás v této souvislosti například zcela zbytečné prosazovaní druhého soutěžního kmitočtového subpásma na 144MHz), ale - a to především, hrozí zde dokonce nebezpečí přerušení veškerého, dosud stále ještě konstruktivního dialogu mezi jednotlivými zájmovými skupinami a následná všeobecná rezignace, která by nepochybně vyústila do hlubokého úpadku radioamatérského provozu v OK. A to si snad nepřeje nikdo z nás.

 

73 de OK1TEH a OK1VPZ

červen 2012