VHF-UHF-MW Interim konference IARU ve Vídni - únor 2007

Před vánocemi 2006 jsme vás seznámili s předběžným vyjádřením ČRK k VHF konferenci IARU ve Vídni. Dne 6. února ČRK zveřejnil tento dokument, ve kterém uvádí postoje tohoto radioamatérského sdružení k návrhům, předloženým do jednání. Poznámky k těmto dokumentům jsou uvedeny na této stránce níže.

Ponechme na chvíli stranou faktickou stránku těchto návrhů a zastavme se u jiného, možná ještě MNOHEM DŮLEŽITĚJŠÍHO FAKTU: Členové vedení ČRK tuto záležitost, která se bytostně dotýká všech VKV radioamatérů v OK, tedy včetně té nejméně poloviny aktivních OK VKV radioamatérů, kteří nejsou členy ČRK, opět nijak VEŘEJNĚ NEKONZULTOVALI a nedali tak radioamatérské komunitě, a to včetně vlastních ČLENŮ ČRK  žádnou možnost s k těmto  záležitostem předem vyjádřit - například formou ankety na internetu. Přitom některé postoje ČRK jsou opravdu podstatné a to, že nebyly předem veřejně konzultovány, lze označit za naprostou NEHORÁZNOST!

Vlastně už ani nepřekvapuje, že na spolupráci s ČRK se při veřejnosti utajené přípravě tohoto dokumentu začali podílet i lidé, kteří ještě před několika týdny hlásali k ČRK zcela odmítavý postoj.Vida, jaká flexibilita.... Proč o tom píšeme?  Protože cítíme, že se zde opět jedná o nás bez nás. Organizace, která se stále samozvaně a zcela nepravdivě prohlašuje za zástupce všech OK radioamatérů, ačkoli její nečlenové, kterých je cca 50% veškeré české radioamatérské populace jí k tomu nedali ŽÁDNÝ MANDÁT, zde deklaruje, že je připravena činit víceméně nevratné kroky, které s radioamatérskou veřejností nebyly předem projednány. To je v době internetu  ZCELA NEPŘÍPUSTNÉ a je zapotřebí, aby si to celá OK radioamatérská společnost dobře vryla do paměti.

A teď již k těm nejkontroverznějším záležitostem návrhu ČRK:

k jednacímu bodu B08: SM2CEW, který je celosvětově znám jako zásadní odpůrce digitálního EME provozu, a tedy nikoli osoba, která má v otázkách validity EME spojení nezávislý a vyvážený postoj do jednání IARU přináší návrh procedury, která má znevýhodnit tento druh komunikace, výrazně ztížit možnost uskutečnění tato spojení  a navíc postavit digitální EME komunikaci zcela mimo ostatní druhy provozu. Ačkoli je možné podobné postoje lidí, kteří do výstavby monstrózních anténních systémů, které následně umožňují provozovat běžnou CW i SSB EME komunikaci investovali hodnotu desítek tisíc Euro a nyní jsou ve výsledkových žebříčcích atakováni mladými operátory s malými anténními systémy, kteří používají sofistikované komunikační nástroje, lidsky pochopit, je zapotřebí si uvědomit, že se zde hraje nejen o pocit zadostučinění hrstky skalních CW EME operátorů, ale především o budoucnost EME provozu jakožto takového. Budeme-li podle návrhu SM2CEW házet novým EME operátorům klacky pod nohy, projeví se to ztrátou zájmu mladých operátorů o EME komunikaci, celosvětová EME komunita začne rychle vymírat, bez přílivu nových stanic ztratí tento nejnáročnější druh VKV radiomatérského provozu na atraktivitě a zmizí tak tlak radioamatérské veřejnosti na zachování VKV radioamatérských kmitočtových přídělů, na které se tlačí komerční služby. Opravdu chceme dopustit takový vývoj jen pro uspokojení několika jedinců, jejichž počet se celosvětově dá spočítat na prstech ? Nebylo by mnohem lepší nechat dohodu o formě nějaké změny (pokud vůbec bude zapotřebí) na celosvětové EME komunitě? A víte, že operátoři EME se dosud na potřebě takové změny nedohodli a těch pár nespokojenců, v čele s SM2CEW potom, co v záležitosti cíleného znevýhodnění dogitální EME komunikace neuspěli, se jej nyní snaží prosadit na konferenci IARU? Chcete tedy být těmi, jejichž jménem bude ČRK souhlasit s návrhem SM2CEW? Kdo asi byli ti, které ČRK kontaktoval k projednání této věci? OK1DFC se svou 10m parabolou? OK1CA a OK1KIR, kteří svá EME spojení navazují v mikrovlnných kmitočtových pásmech, kde se digitální druh komunikace nepoužívá? Proč ČRK neuvádí, s kým a s jakým výsledkem byl návrh jejího stanoviska konzultován a schovává se za za nabubřelé vyjádření, že tento postoj byl konzultován se zástupci OK EME komunity? Koho z vás, kteří máte za sebou už nějaké to EME spojení, ČRK oslovil? Není nás, které neoslovil, náhodou mnohem více?

Návrh OK2KKW: odmítnout návrh SM2CEW uvedený v jednacím bodu B08. K této záležitosti se vrátit tehdy, až na další celosvětové EME konferenci vznikne dokument, kterým se EME komunita obrátí na IARU s většinově odsouhlaseným návrhem nové procedury EME spojení, a to jak CW, tak i WSJT a SSB, případně do budoucna i jiných druhů provozu a s tím související doporučení nového uspořádání diplomů za EME provoz a vedení žebříčků úspěchů těchto stanic. Rozhodovat v této věci na konferenci IARU podle předloženého návrhu jen proto, aby bylo upevněno výsadní postavení hrstky lidí, kteří nejsou ochotni se učit nové věci by bylo proti zájmům radioamatérů i proti smyslu jejich činnosti.

Poznámka: doporučujeme pečlivě prostudovat tento dokument K1JT, který je uveden v příloze k dokumentu IARU. Funkcionáři ČRK jej pravděpodobně nečetli vůbec... Pokusíme se proto pro ně připravit během několika dnů jeho překlad. Velice doporučujeme si prostudovat také prezentaci K1JT na EME konferenci ve Wurzburgu, uvedenou zde. Matěj OK1TEH ještě k záležitosti Deep search dekoderu napsal několik poznámek tady a zde je názor představitele radioklubu OK1KIR.

 

k jednacímu bodu B10 a s tím souvisejícím bodům B11 a B26: shromáždit všechny deníky z VKV závodů na jednom serveru v rámci I.regionu IARU, odkud by mohly být staženy a dány k dispozici národním vyhodnocovatelům ke křížové kontrole je jistě záležitost chvályhodná. Musí se ovšem předejít možnosti zneužití těchto dat, neboť admistrátor takového serveru, jako je u nás OK1CDJ, má přístup k datům stanic, které tyto elektronické logy na takový server uploadují a pokud je tento admin členem nějakého soutěžního týmu, který má ambice na špičkové umístění v závodě, může tato osoba korigovat soutěžní log svého týmu tak, aby snížila jeho chybovost  a v závodě tak dosáhla lepšího výsledku svého týmu. Proto je nutno souhlas s tímto bodem podmínit!

Návrh OK2KKW: schválit návrh pod podmínkou, že tento server nebude administrován osobou, která by byla členem jakéhokoli soutěžního týmu, který se účastní VKV závodů a během posledních 2 let zvítězil v jakékoli národní kategorii VKV závodů. Doporučujeme projednat možnost, aby tento server byl administrovan zastupcem OEVSV (nebo některou ze skandinávských radioamatérských organizací). Logy, přes vhodné webové rozhraní uploadované evropskými účastníky závodu na tento server by byly k dispozici národním vyhodnocovatelům počínaje 15 dnem po ukončení závodu.

 

k jednacímu bodu B23: použití dálkově ovládaných stanic ve VKV závodech přístupných pomocí internetu: Na toto téma již bylo v OK vyvoláno mnoho zlé krve, například reakce členů OL2R na podezření, zmíněné zde. Důvodem tohoto podezření, že tento způsob komunikace je zneužíván pro dosažení neoprávněných výsledků ve VKV závodech, je fakt, že použití vzdáleného přijímače, ovládaného pomocí internetu již není žádným technickým problémem a některé stanice v OK jeho výhod asi už běžně využívají.

Návrh OK2KKW: návrh schválit pod podmínkou, že do všeobecných podmínek VHF Contestů IARU se začlení jednoznačná pravidla, která omezí použití  dálkově ovládaných zařízení ve VKV závodech pouze na následující situace:

a) provozovat dálkově ovládané zařízení ve VKV závodech je možné za té podmínky, že za stanoviště soutěžící stanice  se v takovém případě považuje stanoviště dálkově ovládaného zařízení. V poznámce v soutěžním logu se uvede tato skutečnost a adresy obou stanovišť, tedy jak stanoviště operátora/ů tak i stanoviště dálkově ovládané soutěžící stanice.

b) za stanoviště soutěžící stanice se považuje kruh o průměru 500m. Všechna v závodě použitá zařízení, musí být umístěna na stanovišti soutěžící stanice. To vylučuje použití jiného, dálkově ovládaného zařízení mimo toto stanoviště, byť by šlo i o zařízení použité pouze pro příjem. To rovněž vylučuje použití dalšího zařízení umístěného na stanovišti operátorů, je-li stanoviště operátorů umístěné mimo stanoviště soutěžící stanice dle bodu a).

 

Jestliže ČRK vám s rozmyslem nedal možnost se k uvedeným záležitostem vyjádřit a celou přípravu dokumentu konal s vyloučením OK VKV veřejnosti, my vám nyní dáváme alespoň možnost se vyjádřit k nejkontraverznějším, výše uvedeným záležitostem. Neočekávejte, že ČRK přihlédne k vašim názorům. ČRK totiž názory českých radioamatérů, jak již vícekrát prokázal, příliš nezajímají. Ale výsledky vašeho hlasování alespoň dají informaci nám všem, jak se OK VKV radioamatérská komunita k těmto záležitostem staví. A tato znalost bude jistě velice cenná pro nás všechny.             


   Tak, a tady jsou ty zmíněné výsledky:

 Hlasování bylo otevřeno do 24 února 2007. Srovnejte si prosím sami jeho výsledky s vaším vlastním postojem a s tím, jak hlasovali zástupci ČRK ve Vídni.

 73! ok1vpz + ok1teh


Příspěvek k tomuto tematu ze dne 21.prosince 2006:

Na stránkách CRK zde se objevil předběžný seznam diskusních temat pro únorovou VHF konferenci IARU ve Vídni. Nepřekvapilo, že činovníci ČRK opět zaujali svůj obvyklý postoj mrtvého brouka - tedy hlavně žádné podněty, žádné příspěvky. Proč také hájit zájmy nějakých OK radioamatérů, že... Naštěstí  alespoň některé z podnětů, uvedených tady na tuto konferenci přinášejí i jiné radioamatérské organizace. Zkrátka - ČRK atakdále...

Ale nebuďme k OK2ZI až tak kritičtí. Je zapotřebí mu uznat alespoň jednu malou polehčující okolnost. Zveřejnil tento dokument dříve, než jiné národní organizace.

Zanechme proto nyní všeobecných komentářů a pojďme se raději věnovat uvedeným návrhům:

Dokument B01 se věnuje návrhu uvedeného zde a nemá pravděpodobně větší šanci se prosadit.

Dokument B02 se věnuje mikrovlnnému provozu v pásmech nad 200GHz. Přestože je velice zajímavý, asi zatím neosloví větší množství radioamatérů v OK

Dokument B03 navrhuje vyčlenit určité části pásma mezi 144,160 až 144,180 pro digitální komunikaci (WSJT) a blíží se tak našemu návrhu, kterým se ČRK odmítnul zabývat.

Dokument B04 se zabývá FM provozem a je tedy pro ty z nás, kteří se věnují DX provozu, poměrně nezajímavý (doporučuje dokončit přechod na rastr 12,5kHz)

Dokument B05 se věnuje digitální hlasové komunikaci a říká, že tato komunikace by se měla odehrávat mimo DX segmenty dvoumetrového pásma

Dokument B06 se zaměřuje na otázky provozu v pásmu 70 MHz, které je nám, na rozdíl od ostatních zemí  bohužel dosud zapovězeno

Dokument B07 konstatuje, že vyhrazení části pásma mezi 144,000 až 036 pouze pro EME provoz už nemá smysl, protože EME komunikace se odehrává mezi 144,040 až 144,160 z důvodu záznějů od počítačů a podobných zařízení na začátku pásma

Dokument B08 je zaměřen asi na nejkontraverznější záležitost DX VKV provozu, totiž na digitální provoz EME. Známý zavilý odpůrce SW WSJT, Peter SM2CEW zde snáší řadu argumentů proti digitálnímu provozu EME, přičemž řada z jeho argumentů již byla vyvrácena postupným vývojem tohoto fenomenálního SW a při hlubší znalosti komunikačních zákonitostí je digitální spojení stejně spolehlivé (resp. je ještě  věrohodnější) než EME spojení CW, kde si mozek operátora, sedícího u přijímače domýšlí chybějící informace. SM2CEW se svou snahou znevěrohodnit digitální EME QSO neuspěl na poslední EME konferenci a nyní se snaží svůj pohled na věc prosadit na půdě IARU. Doporučujeme všem operátorům, kteří se věnují DX provozu, aby si prostudovali jeho argumenty, uvedené jak v návrhu, tak i zde a seznámili se rovněž důkladně s rozborem problematiky použití algoritmu "Deep search" od K1JT.

Dokument B09 je návrhem slovinské radioamatérské organizace a říká, že jakákoli chyba v přijatém kódu ve VKV závodech by měla být trestána ztrátou všech bodů za takové nekompletní soutěžní spojení

Dokument B10 se věnuje sice chvályhodnému, ale kontroverznímu záměru shromáždit po závodě všechny elektronické logy na jednom serveru, odkud by si je mohli stáhnout vyhodnocovatelé a mohli tak křížově kontrolovat logy ze všech zemí najednou. Bohužel tento návrh zapomíná na jednu mimořádně důležitou okolnost, totiž že takový server nesmí být administrován nikým, kdo je osobně zainteresován na výsledku, jako to známe u OK1CDJ a OL2R, protože takový administrátor má přístup ke všem logům ještě před vyhodnocením a teoreticky tak snadno může korekcí deníku své stanice výrazně zlepšit její výsledek eliminací některých chyb. Pokud by měl být takový návrh akceptovatelný, musí se najít způsob, jak takovému nekalému chování zabránit.

Dokument B11 předložili naši přátelé ze Slovenska a věnuje se podobné věci jako předcházející dokument - a tedy i pro něj platí komentář o nebezpečí zneužití

Dokument B12 pochází ze švédské dílny a navrhuje rozšíření území, při práci ze kterého se dají započítávat spojení do DX žebříčků. Uvedený návrh by pomohl například OK1DFC, který si nyní do stejného seznamu započítává spojení jak z JO60, tak i z JN79, ačkoli dosavadní pravidla takové započítávání de jure neumožňovaly. Návrh doporučuje rozšíření území z dosavadního okruhu 50 km na 200 km.

Dokument B13 se věnuje tomu, aby členské organizace IARU bojovaly jak za získání (tam, kde toto pásmo dosud není uvolněno), tak i za udržení pásma 9cm.

Dokument B14 připravila RSGB a věnuje se hrozbám, který pro radioamatérský VKV provoz představuje expanze komerčních radiových provozovatelů ve sdílených pásmech, tedy problému, kterému jsme se na našich stránkách již mnohokrát věnovali, naposled například v tomto odkazu a který je na seznamu nejdůležitějších úkolů v tomto článku. Autoři dochází k dosti chmurným závěrům, v souladu s názory členů OK2KKW vidí situaci jako dost vážnou a stejně jako my navrhují, že bude nutné začít vyjadnávat s evropskými telekomunikačními autoritami  a pokusit se najít alespoň pro některá VKV nové DX úzkopásmové segmenty.

Stejnému tematu se věnují i dokumenty B15 a B16 a potvrzují tak naše obavy, že situace je opravdu mimořádně vážná.

Dokument B17 se věnuje kmitočtové stabilitě a kmitočtové koordinaci majákových vysílačů.

Dokument B18 doporučuje, zcela  v souladu s názory SM2CEW uvedenými výše, uznat digitální EME spojení za platné jen tehdy, pokud budou vyměněny povinné informace, které de facto znemožní použití "Deep search" algoritmu programu WSJT. Domnívám se, že jde o validní připomínku, její odsouhlasení by se ovšem mělo vázat na podmínku přijetí stejné procedury u CW EME spojení, protože i tam má lidský mozek u předem dohodnutých skedů podvědomou schopnost velmi dobře slyšet to, co by na základě skedu slyšet být mělo (značky, reporty, příp. lokátor), a to bez ohledu na to, zda radiový komunikační kanál takové informace skutečně validně přenesl, či nikoli

Dokument B19 se věnuje rozšíření systému Echolink a navrhuje obsadit kmitočtové spektrum, opuštěné postupně zanikajícím systémem Packet radio. Nebylo by lepší do těchto prázdnotou zejících segmentů raději nazpátek přesunout  majákové pásmo a rozšířit DX segment, jak jsme navrhli před rokem?

Dokument B20 doporučuje, aby se při DX mikrovlnných spojeních (například při šíření "plane scatter") používala procedura, kterou jsme léta používali pro CW MS spojeních na 144 MHz.

Dokument B21 se věnuje digitální hlasové komunikaci (viz B05 výše) a navrhuje, aby se pro tento druh provozu využily segmenty opuštěné nody Packet radio.

Dokument B22 se podobně, jako dokument B01, věnuje snaze nalezení nového dvoumetrového satelitního downlinku, ale nabízí alespoň méně bláznivou alokaci, než B01.

A konečně (zatím) poslední dokument B23 se zaměřuje na otázku použití dálkového ovládání zařízení prostřednictvím internetu během VKV závodů. Bohužel tento návrh naprosto nedomýšlí možné zneužití takového uspořádání, se kterým máme již v OK zkušenosti. Navržené znění dánské organizace je bohužel naprosto bezzubé a nic neřešící. Je přitom asi jasné, že zástupce ČRK při projednávání tohoto dokumentu nenavrhne nic, natož jednoduché a transparentní zpřísnění, které by vedlo k eliminaci takových triků.

Co dodat? Nečekejte na funkcionáře ČRK a udělejte si názor sami!

Hezký den a jasnou mysl vám přeje OK1VPZ.