VKV schůzka v Holicích 26.8.2005

U příležitosti holického CB a radioamatérského setkání, pořádaného pod patronací ČRK, byla ve srovnání s uplynulými roky tentokrát účast VKV radioamatérů na této schůzce opět o něco slabší - a asi by bylo vhodné se znovu zamyslet nad tím, zda páteční termín je optimální, protože pracovní vztahy jsou stále přísnější a uvolňovat se ze zaměstnání činí mnohým větší a větší potíže. (Také mně se podařilo se této schůzky zúčastnit jen víceméně náhodou a zcela neplánovaně, když mi v zaměstnání nečekaně odpadlo připravené jednání a mohl jsem si tak asi na 3 hodiny z Prahy do Holic "odskočit".)

Letošní schůzce opět předsedali OK2ZI a OK1CDJ. Na schůzce se nejprve probíraly VKV závody a byly rozdány některé diplomy. Výsledky Polního dne jsou prý již na světě, ovšem OK1CDJ a spol budou závod ještě jednou přepočítávat, protože přišlo pro kontrolu ještě několik deníků z Jugoslávie. Je jasné, že rozdíl mezi námi a OL2R je velmi těsný a OK2ZW by se mračil, pokud by měl dostat jen bramborovou medaili, hi :-))). V každém případě  by však měly být oficiální výsledky Polního dne venku do pátku 2.9.2005. OK2ZI se potom také zmínil o tristní situaci s mezinárodním vyhodnocováním závodů IARU. Potom se diskuse soustředila na připravovanou konferenci IARU ve švýcarském Davosu. OK2ZI vzpomenul hlavní temata této konference, informoval stručně o návrzích, podaných jíinými členskými organizacemi IARU a postesknul si, že když  středoevropské země podávaly v IARU v minulosti návrhy na změny, nebyly většinou úspěšné, zatímco pokud jsou stejné, nebo podobné návrhy předloženy jinými, západoevropskými členy, pravděpodobnost jejich schválení je mnohem větší. OK1RI (OL4A) k tomu podotknul, že to jistě nezávisí na tom, kdo návrh podává, ale na tom, zda návrh byl předem prolobbován - tedy neoficiálně prodiskutován s představiteli jiných členských organizací, byly jim vysvětleny důvody a vazby podaného návrhu a podařilo se tak získat jejich podporu. Názor, že představitelé ČRK i dalších středoevropských zemí takovou podporu svým návrhům v minulosti nedávali a proto byli v hlasování IARU často neúspěšní, neměl z přítomných pouze OK1RI.
OK2ZI si postesknul, že s výjimkou návrhů OK2KKW (zde a zde) nedostal pro konferenci v Davosu od české VKV radioamatérské veřejnosti žádné podněty. Jak Karel, tak i někteří ostatní hodnotili vysoce návrh na úpravu bandplánu pásma 144MHz a OK2ZI požádal, zda by tento návrh nemohl na konferenci IARU použít jako případný protinávrh v diskusi a následném hlasování o případných změnách alokace 2m pásma . Protože na straně OK2KKW s tím není problém (byli bychom pouze rádi, aby tento návrh byl předkládán také i jménem OK2KKW), slíbil jsem, že pro takový krok připravíme anglický text zdůvodnění návrhu a průvodní dopis k tomuto návrhu tak, aby jej mohl OK2ZI z pozice OK VKV manažera rozeslat ostatním VKV manažerům I.Regionu emailem a zkusit tak ještě získat jejich podporu. Je škoda, jak Karel na schůzce uvedl, že návrhy nebyly předloženy dříve (nejpozději v březnu t.r.) aby se mohly dostat do oficiálního programu konference. K tomu bych měl možná jen malou poznámku - a kdy a kde OK2ZI apeloval na VKV radioamatérskou veřejnost, aby takové návrhy byly připraveny s dostatečným předstihem? Stačil jeden email a webové stránky OK2KKW by jistě k takovému požadavku VKV manažera ČRK nezůstaly netečné...
V krátké reakci na tento návrh OK2ZI jsem také uvedl, že jako ještě mnohem důležitější krok, než je případná změna bandplánu 144MHz, považujeme nutnost aktivního přístupu vedení IARU k otázce budoucnosti pásma 70cm, kam nám byla "naroubována" ze strany ITU služba radarového průzkumu přírodních zdrojů Země z nízkoletících družic, přičemž tato služba, ač by podle doporučení ITU měla být vůči současným uživatelům pásma 70 cm v pozici služby sekundární, a neměla by způsobovat rušení pozemskému provozu, pochopitelně  stejně způsobí kritické rušení amatérskému DX provozu v tomto pásmu. Proto je již téměř  "5 minut po dvanácté" se na úrovni vrcholných představitelů IARU začít seriózně začít zabývat touto situací a z pozice, kterou nám dává ITU svým dokumentem Recommendation ITU-R SA.1260 aktivně vstoupit do jednání s budoucími provozovateli tohoto družicové projektu a dohodnout s nimi závazný časový rozvrh provozu jejich systému tak, aby se vyloučilo rušení pásma 70cm nejen v I.Regionu, ale celosvětově a to nejméně během víkendů a zejména během VKV a EME závodů tak, aby bylo možné předem domlouvat skedy pro radioamatérský VKV provoz. Bylo by naším neodpustitelným dluhem vůči budoucím radioamatérským generacím, pokud bychom  na úrovni IARU tuto věc ponechali vlastnímu vývoji, protože rozběhnutý program průzkumu přírodních zdrojů Země, kterému by nebyla dána předem jasná pravidla, kde a kdy může být tento systém funkční, by již zastavit nebylo možné a výsledkem by zcela jistě byla  ztráta tohoto mimořádně zajímavého VKV pásma. Navíc, pokud bychom jako radioamatérská komunita své zájmy na mezinárodním poli nehájili s dostatečnou razancí (a v tomto případě k tomu máme, díky ITU velmi dobrou příležitost), komerční lobbystické skupiny by si jistě laxní přístup IARU vyložily po svém a ještě by znásobily své dosavadní snahy o vytlačení radioamatérského provozu z komerčně cenných VKV radioamatérských pásem. Proto také k tomuto tematu připravíme (anglicky) pro OK2ZI podklady pro konferenci v Davosu a Karel přislíbil, že se pokusí iniciovat vznik odborné komise, která by se věnovala studiu ohrožení radioamatérských VKV pásem a připravovala by podklady pro jednání představitelů IARU jak v ITU, tak i s provozovateli podobných systémů. Ovšem, jak Karel podotknul, je otázka, zda v tomto směru můžeme být na konferenci IARU úspěšní, protože představitelé IARU se nyní především věnovali lobbování v ITU ve věci rozšíření některých KV pásem...
S budoucností podpory IARU radioamatérského provozu na VKV také souvisí osoba předsedy VKV sekce I.Regionu. Tuto funkci dosud (už asi 25 let) zastával PA0EZ. Ovšem Arie již oznámil, že nehodlá kandidovat na tuto pozici na další období. Můžeme mít všichni k jeho činnosti řadu výhrad, faktem ovšem je, že pozice předsedy VKV sekce má předevší roli manažerskou a úřednickou - a zejména na tomto poli udělal PA0EZ kus dobré práce. Otvírá se tedy otázka osoby budoucího předsedy, v souvislosti s tím padlo jméno rakouského VKV manažera OE1MCU, ale jak uvedl na schůzce OK2ZI, přestože je Michael poměrně mladý, nepůsobí bohužel dojmem dynamického manažera, což je právě vlastnost, kterou bychom jako VKV radioamatéři potřebovali nejvíce.

Dále se schůzka věnovala návrhům na rozšíření Provozního aktivu i na pásma nad 10GHz, otázce rozšíření QRP srpnového závodu na 24 hodin a záležitosti financování provozu VKV FM převaděčů a Packetových nodů z rozpočtu ČRK. Přítomný Míla OK1VUM, jakožto vedoucí komise pro FM převaděče uvedl, že nechce a nebude kádrovat, kdo a jakou dotaci obdrží a komu bude odmítnuta. Míla sdělil, že se podařilo vyjednat, že radioamatérská zařízení, umístěná na objektech Českých radiokomunikací budou zpoplatňována jen cca 18-ti % jinak běžných komerčních pronájmů (tedy cca 10tic Kč ročně) a že opuštění těchto objektů by bylo nenávratné. Na schůzce padly proto v této věci návrhy na veřejné hlasování na Internetu, případně formou SMS zpráv, přičemž OK2ZI uvedl, že Rada ČRK se této věci jistě ještě bude věnovat. Potom se již účastníci letošní holické VKV schůzky rozešli.

OK1VPZ