Bylo - nebo nebylo?

Dnes budu vzpomínat na pásmo 23cm - mimochodem - právě v těchto dnech uplynulo 70 let od prvního OK radioamatérského QSO na 23cm!

Byli kdysi radioamatéři, kteří se zajímali o vše nové, zkoušeli šíření na čím dál vyšších pásmech, překonávali obvodové záludnosti, učili se fyziku a matematiku, protože bez jejich znalostí nemohli získat náskok před konkurencí. Přirozeným průvodcem jejich snah byla soutěživost. Je to logické, každý člověk se snaží dosáhnout  něco lépe a výše. Zrodilo se proto radioamatérské soutěžení - contesty, jejichž cílem bylo navázat více spojení na co největší vzdálenost a s co nejvíce státy na co největším počtu pásem. Začaly se zlepšovat antény, studovat zákonitosti elektromagnetického pole. Spousta radioamatérů dosáhla špičkového vzdělání a širokých znalostí, což stálo za podporou rychlého rozvoje radiotechnického průmyslu během II.světové války i letech poválečných. Asi poslední principiální technická revoluce, kterou radioamatéři zvládli jako jedna velká komunita, byla přechod od telegrafu k SSB. Dokonce založili velkou radioamatérskou organizaci, která měla celosvětovou působnost a zastupovala zájmy všech aktivních radioamatérů. Vše vypadalo úžasně. Jenže začala studená válka, některé mocné státy se začaly chovat tak, že jim patří celý svět, radiové spektrum nevyjímaje. Jenže fyzika není omezena hranicemi, ani politickými názory jakkoli bohatých lidí. Tak, jako se (zatím) nepodařilo zprivatizovat kyslík k dýchání, nepodařilo se to ani s radiovým spektrem. Mezinárodní telegrafní unie, regulující mezinárodní poštovní služba, se stala Mezinárodní telekomunikační unií, které členské státy světa uložily i regulaci radiového spektra. Radioamatéři u toho byli a podařilo se jim dosáhnout nejen uznání Amatérské radiové služby za jednu z běžných radiokomunikačních služeb, kterou musí ostatní respektovat a v době přelomu 40-tých a 50-tých let 20.století dokonce světovou platnost exkluzivního využívání některých kmitočtových pásem ze strany radioamatérských operátorů. Ti z nich, kteří pochopili, že budoucnost radiové komunikace leží na využívání kmitočtů, dosud ležících ladem v pásmech decimetrových a ještě kratších. Druhá skupina radioamatérů bohužel ustrnula a zlepšovala detaily již objeveného a běžně využívaného. Začala sběratelská honba za QSL lístky tzv. vzácných zemí, začaly se pořádat DX expedice s cílem vydělat peníze, contestování s využitím nelimitovaných výkonů a dálkově ovládaných stanic. K tomu se v době studené války velmocí přidružilo hanebné přinucení části radioamatérů cvičit brance v telegrafní radiové komunikaci, což ozbrojené složky podporovaly hmotnými výhodami, které do paramilitantních sdružení přivedli další lidi, kteří nechápali odkaz základních radioamatérských principů přátelského mírového soužití mezi lidmi všech zemí, národů i států. mezi radioamatéry se tak dostali policisté (včetně tajné policie) a armádní důstojníci. Zájemci o provoz na výhradně krátkovlnných pásmech (čest výjimkám) se tak dostali do většinového vedení radioamatérských organizací a společenství bez ohledu na politickou orientaci jednotlivých států ruským Dosaafem počínaje a americkou organizací Mars konče.

Zájemci o techniku a provoz na VKV a GHz pásmech zůstali stranou. Šlo především o mladší a vzdělanější lidi, kteří měli vyšší společenské postavení a byli velice zaměstnaní. Na nějaké funkce v radioamatérských organizacích u nich nebylo ani pomyšlení. Když došlo k dalšímu technické revoluci - která byla digitální a mobilní - fosilní vedení radioamatérských organizací se dostalo pod tlak mikrovlnné lobby - a pochopitelně podlehlo... Za dosud neznámých okolností tak zřejmě bezplatně (možná) předali dosud exkluzivní radioamatérské příděly z počátku 50-tých let k dispozici národním radiokomunikačním regulátorům a tak se tyto dosud  blokované kmitočty dostaly do rukou ITU. Rozhodně by se radioamatéři 21.století měli zasadit o pečlivé prostudování archívů ITU a zjistit kdo (jmenovitě), kdy a ve spolupráci s kým dalším a z jakých organizací se podíleli na této krádeži století! Mimochodem - podobným způsobem  byly (nějak) světové radioamatérské obci odcizeny pevné IPV4 adresy, které měla (údajně) ve správě ARRL. Potom, co ITU získala exkluzivní příděly radioamatérských kmitočtů, je okamžitě rozkrájela tak, aby radioamatérům zbyly jen oči pro pláč... Nebylo divu, že většinu z nich získala armáda - tak už to v totalitních společnostech chodí... Nebo alespoň byly alokovány službám, které měly k armádám jednotlivých zemí (či vojenských bloků) přímou vazbu (například radiová navigace a radiolokace). Nu a tak tyto VKV/GHz kmitočty radioamatéři ztratili - a to navždy! Ovšem v praxi si toho vlastně nikdo nevšimnul - radioamatéři na těchto kmitočtech zůstali (většinou) jako sekundární radiokomunikační služba. Zatímco u radiolokace bylo toto soužití většinou bezproblémové - pokud totiž armáda vysílá, amatéři žádné slabé signály protistanic neslyší a proto nevysílají (a nemohou tedy primární provoz radiolokační služby rušit). nehledě na to, že radioamatérská radiokomunikační služba je provozem vpravdě mírovým a pokud vysílají radioamatéři, vojenské stroje k podpoře zabíjení lidí většinou mlčí. Ale vraťme se k faktům:

rok přídělu 1947   rok přídělu 2021

kmitočtové pásmo MHz/GHz

přidělení
E -exkluzivní,
S - sdílené

kmitočtové pásmo MHz/GHz

přidělení
E -exkluzivní,
S - sdílené
3,5 až 3,9MHz S 3,5 až 3,9MHz

E

7.0 až  7,1 E 7.0 až  7,2 E
14,0 až 14,35 E 14,0 až 14,35 E
21 až 21,45 E 18.07 až 18.17 E
28 až 29,7 S 21 až 21,45 E
144 až 146 E 24.9 až 25 E
420 až 460 S 28 až 29,7 E
1215 až 1300 E 144 až 146 E

2300 až 2450

E 430 až 440 S
5650 až 5850 E 1240 až 1300 S
10 až 10.5 GHz E 2300 až 2450 S
    5650 až 5850 S
    10 až 10.5 GHz S
 

Jak vidíte, zástupci radioamatérských asociací si v průběhu 70 let vybojovali exkluzivní kmitočtové příděly v pásmech krátkých vln a de facto tuto výhodu zaplatili odevzdáním exkluzivity ve všech komerčně cenných radioamatérských kmitočtových pásmech  nad 146MHz. Existuje snad lepší důkaz, že představitelé radioamatérských společností (které sdružuje IARU) na VKV pásma kašlou a VKV radioamatéry nezastupují? Situace je tak vážná, že by nebylo divu, že by i dnes všechna VKV pásma  (snad s výjimkou de facto hraničního dvoumetru) tihle "borci" klidně vyměnili za pár kHz navíc - pokud by byla v pásmech KV...

Horší je, že členské organizace IARU desetiletí mlčely. Bodejť by ne, když jim velí krátkovlnní důstojníci... Horší je, že to nechávalo v klidu i VKV manažery... Dokud nepřišlo Galileo - projekt financovaný Evropskou unií. První, kdo upozornil na provozní kolizi, byl G3LTF v roce 2005. Tedy před 17-ti lety! Bohužel nestalo se nic a ovce mlčely dál.  Vždyť šlo "jen o VKV"...  IARU Reg.1 se věnoval krátkým vlnám, především pásmu 6MHz. Podobně jako u projektu EESS. který hrozil zničením pásma 70cm, se nikdo z členských organizací neozval, aby IARU podala formální protest..Vývoj pokračoval a seriózně se tím začal zabývat RSGB teprve relativně nedávno.M.j. právě proto se OK1TEH přihlásil za člena RSGB, abychom dostávali aktuální informace. Jenže bylo ticho. Až do června t.r.

G4SJH představil analýzu EMC zpracovanou pro IARU rovněž během EME setkání v Praze. Zásadním nedostatkem této analýzy je to, že sděluje čtenáři prakticky jen toto (a budu vulgární): "víme, že pásmo 23cm je hluboce v pr**li... Ale pokusíme se udělat vše pro to, abychom na tomto pásmu zachovali možnost provozu všech radioamatérských služeb, které ho užívají. I když bude možná nutné vyzářený výkon omezit na pouhý 1W VF výkonu..."

To je tragédie.

Dlouze jsem s autorem hovořil a vysvětloval mu, že zveřejňování nějakých analýz a rezolucí IARU je to nejhorší, co může nyní IARU udělat. Když pochopili, že 23cm je hluboce v pr**li, měli si nejprve připravit plán B, protože z výsledků analýzy jasně vyplývá, že největší problém pro slučitelnost obou služeb je provozování neobsluhovaných vysílačů, zejména těch, které pracují nepřetržitě - tedy ATV převaděčů a FM /DSTAR převaděčů. jejich provoz je třeba neodkladně ukončit a vyvolat jednání s ECC a ITU (je třeba lobbovat předem za úspěch, vysvětlovat a pozorně naslouchat a vycházet oponentům vstříc) a zejména jednat s s poradenským orgánem kmitočtového spektra, který pracuje pro Evropskou komisi (pod DG Connect) a dále s představiteli Freguency management group ECC (CEPT) a sdružením evropských regulátorů BEREC a přesvědčit je, že 23cm je nejpoužívanější EME pásmo na světě a zákaz jeho používání by amatérské komunitě přivodil totální škody - a právě proto by IARU mělo navrhnout (vedle zákazu ostatních druhů provozu) přesun DX úzkopásmových druhů provozu do pásma 1299 až 1300MHz. Tedy ukázat ochotu maximálně potlačit vzájemné rušení a ukázat, že i radioamatéři budou mít škodu, ale chtějí se dohodnout. Jenže tohle všechno IARU R1 neudělal... A měl na tom pracovat posledních minimálně 5 let! Asi už je pozdě.

Víte, co tedy pravděpodobně nastane? Až WARC 2023 se usnese, že IARU musí zajistit neprodlené ukončení provozu v pásmu 23cm, který ruší přijímače projektu Galileo, Komise Evropské komise pro kmitočtové spektrum tento závěr přednese jako úkol pro Evropskou komisi. A ta vydá rozhodnutí (Decision), které má sílu zákona a členské státy EU jej musí respektovat. Výsledkem bude to, že ČTÚ zruší radioamatérský provoz na 23cm (a možná, že z preventivních důvodů i jinde). Proč všechny tyhle krátkovlnné orgány (IARU, ČRK, DARC, EDR, atd, atd, atd...) tolik let spaly? No protože jde přece "jen o VKV". Ukončení radioamatérského provozu v pásmu 23cm očekávejte nejdříve od 1.1.2024, nejpozději v létě 2024. Připravte se na to. Pásmo 6cm je už v podstatě zlikvidováno - ČTÚ tam přesunul WIFI (5725 až 5950MHz) i když je to v rozporu s mezinárodní harmonizací - velice ohroženo je pásmo 3cm, 9cm zlikvidoval ČRK. Na 24GHz - prvním GHz pásmem s radioamatérským primárním přídělem je navíc povoleno sdílení provozu pevné datové služby, takže tam budou časem závěje rušení. Asi se kdosi z ČRK snaží ČTÚ přesvědčit, že je GHz  provoz třeba kanalizovat na KV mezi perspektivní CB mládež...

Napsal jsem autorovi analýzy IARU na závěr tohle:

  •  The radio amateur service in the 23cm band were exclusively allocated many years ago. Who and when in IARU (or ARRL) decided to continue to be a secondary service? Can ITU submit such consent?

  •  Moving of narrowband types of operation to the 1299MHz segment must be the next step after termination of all broadband radio amateur operations in the band

  •  We should consider that the end of the operation of all unmanned radio amateur transmition outside the segment of 1298 to 1300MHz, including de facto stop of unmanned FT8 transmit. Or limit any unmanned device power to 1W RFor so.

  •  We shall consider that the potential interference of navigation receivers is usually less critical in practice than the measurements presented by Barry G4SJH. Narrow interference, albeit of the same power level as broadband data, does not cause its interruption, but only a higher error rate and because the radio amateurs in their communication will do always a longer gap at the transmission (due to RX), the interference disappears and the data are then loaded correctly. Thus, satellite navigation will be not interrupted by sharing of radio amateur signals, but only it may create some possible delay.

  •  The 100W power level, which are now counts for radio amateur broadcasting, is as insufficient, all who run EME and similar types of DX operation knows it well. The negotiations could therefore monitor the performance restrictions over time - for example, the average (mean) level of radio amateur transmission in any minute period must not exceed the 100W. This is closely related to the potential interference of data transfer, listed in the previous point. The power level EME transmitters using a parabolic mirror as an antenna should not be subject to power restriction if the antenna is used in elevation higher than 30 degrees above the horizon.

  •  

    73 OK1VPZ