Připomeňte si prosím článek, napsaný koncem roku 2013 jako apel na vedení ČRK, aby se představitelé uvedeného spolku konečně na mezinárodním poli zasadili za zájmy OK radioamatérů užívající pásmo 10GHz. Jednání VKV pracovní skupiny IARU se za ČRK zúčastnil Honza OK1VAO (ačkoli k tomu, aby ČRK zastupoval, neměl řádný mandát) a ten samozřejmě záležitost toho, že ČTÚ ve věci kmitočtové alokace nedodržuje doporučení CEPTu, na jednání neotevřel. Přitom jedině společný tlak zástupců ostatních členských zemí EU může přimět českého regulátora, aby používání tohoto pásma harmonizoval s ostatními členskými zeměmi EU, protože jen to je cesta k tomu, aby v blízké budoucnosti OK radioamatéři toto pásmo (pro mimořádně vysokou úroveň rušení) neztratili úplně. (tento úvodník byl doplněn 7/2015)P
říští rok bude v LZ konference IARU, m.j. věnovaná frekvenčnímu spektru. Jaké postoje asi zaujme ČRK k 3cm?

Připomeňme si prosím, že díky lobbování komerčních WIFI operátorů a dlouholeté tragické nečinnosti ČRK (v této záležitosti zejména reprezentovaného OK2ZI a OK1MP) v uplynulých 5-ti letech česká radioamatérská veřejnost rychle ztrácí nejpopulárnější pásmo 10GHz. Došlo to dokonce tak daleko, že předseda největší české radioamatérské organizace prohlásil, že bojovat za pásmo 3cm považuje za ztracené. Naše malá radioamatérská organizace si to ale stále nemyslí. Jsme přesvědčeni, že za každé VKV radioamatérské pásmo je třeba bojovat do posledního dechu.

Během několika posledních let se této problematice věnuje autor tohoto textu velmi výrazně. Získali jsme mandát mnoha stovek českých radioamatérů, abychom se pokusili v této věci vyjednávat a alespoň trochu tak suplovat nekvalifikovanou nečinnost ČRK. Podali jsme proto celou řadu připomínek českému regulátorovi radiokomunikačního spektra (ČTÚ), přičemž k našim připomínkám se připojil jak ČRK, tak i ČAV. Oběma organizacím za to děkujeme. Nicméně lobby komerčních provozovatelů bezdrátového přístupu k internetu je tak silné, že naše připomínky nebyly úředníky ČTÚ akceptovány a tento úřad tak v rozporu s doporučením evropské organizace CEPT (které je ČTÚ členem) rovněž odmítl akceptovat jak celoevropská pravidla CEPTu, tak i námi požadované pozdější drobné úpravy kmitočtových pásem pro mikrovlnné spoje navržené tak, aby odstranily, nebo alespoň projevy rušení radioamatérské komunikace v tomto pásmu (ze strany komerčních spojů, provozovaných na základě všeobecného oprávnění) výrazně potlačily.

Bohužel máme důvody se obávat, že pozdější utajená jednání představitelů ČRK s ČTÚ jen posílila odhodlání několika osob na straně ČTÚ se tímto problémem dále vůbec nezabývat..

Na začátku roku 2013 tak již bylo jasné, že pohnout s touto věcí čistě na základě jednání zástupců různých skupin českých radioamatérů s českým radiokomunikačním regulátorem pravděpodobně v současnosti nepovede k pozitivnímu výsledku, protože zájmy komerčních provozovatelů jsou velice silné, obsazení radioamatérského 3cm  pásma je pro ně ekonomicky přínosné a s každým dalším instalovaným mikrovlnným spojem se zmenšuje případná možnost realokace 10GHz kmitočtového pásma tak, aby odpovídala mezinárodním doporučením. Proto jsme se (po předchozích konzultacích v pracovní skupině Frekvenčního spektra CEPTu a na ITU) obrátili na ČRK s požadavkem na vídeňské konferenci IARU projednat postupy, které by mohly vést k intervenci IARU v komisi kmitočtového plánování CEPT (IARU tam má svého zástupce), což by snad po určitém přechodném období a vyjednávání s příslušnými zástupci ČTÚ mohlo vést k tomu, že radioamatéři své radiokomunikační DX okno (10368MHz) neztratí. Bohužel,  po setkání s místopředsedou Rady ČRK a "styčným důstojníkem" ČRK pro zahraniční vztahy nám bylo dáno na srozuměnou, že ČRK nestojí o jakékoli aktivity týkající se ochrany radioamatérského pásma 10GHz coby výsledek činnosti jiné, než "té správné" (tedy ze strany ČRK posvěcené) skupiny radioamatérů. Předseda ČRK mne dokonce později veřejně nepravdivě obvinil, že klub OK2KKW se zástupci ČRK vůbec nejednal a vůbec se nesnažil jejich prostřednictvím dosáhnout jakéhokoli posunu na mezinárodním poli ve prospěch českých radioamatérů, které provoz v tomto magickém pásmu zajímá. A dokonce že jsme celou zátežitost s problémem 3cm zavinili sami svým jednáním s ČTÚ... Nepřekvapilo, že jsem na jeho žádost byl později (bez jakéhokoli zdůvodněné a v rozporu s pravidly ČRK) vyloučen z diskusní konference OK_VKV_list... Vídeňská příležitost roku 2013 tedy bohužel zůstala zcela nevyužita a jak před našimi zahraničními přáteli z jiných členských organizací IARU, kteří naší snahu o posun v této citlivé oblasti sledovali, podporovali a byli připraveni hlasovat pro usnesení z vídeňské schůzky IARU (kde měl ČRK požádat o podporu ostatních členských organizací této mezinárodní organizace), tak i před zástupci některých evropských zemí v pracovní skupině kmitočtového plánování CEPT, kteří čekali na žádost zástupce IARU, aby se touto věcí mohli začít zabývat, jsme zůstali stát s prázdnýma rukama. Nezbylo, než se těmto lidem za to, že jsme je předtím žádali o podporu, omluvit a pokusit se jim vysvětlit, že mašinérie českého člena IARU nepracuje vždy přímočaře a že nenávist některých osob k aktérům demokratické a otevřené výměny názorů může být silnější, než jejich závazek, který svým zvolením do orgánů ČRK přijali na svá bedra - tedy sloužit zájmům VŠECH českých radioamatérů bez rozdílu na jejich členství, či nečlenství kdekoli. Zároveň jsem se těmto lidem snažil vysvětlit, že tím naše snahy určitě neskončily, a že ČRK o tuto podporu IARU jistě při nejbližší možné příležitosti požádá a v rámci CEPT snad rychle dojde k doporučení, které by nám pomohlo tuto věc zdárně vyřešit. Bohužel čas běží a pokud se to nepodaří v roce 2014, bude osud radioamatérského pásma 3cm v OK zřejmě zpečetěn.

Proto tímto vyjadřuji pevnou víru v to, že představitelé ČRK překonají své osobní zájmy a vyvinou maximální úsilí k záchraně nejpopulárnějšího mikrovlnného pásma 10GHz! Konference IARU v roce 2014 k tomu bude vhodnou (byť zřejmě poslední) příležitostí. Připomeňme, jak se v této věci chovají jiné radioamatérské organizace a vezměme si všichni příklad z britské RSGB, která některé členy OK2KKW zastupuje v IARU. RSGB otevřela k problematice frekvenčního spektra před termínem, kdy by měly být do jednání IARU předloženy témata konference veřejnou internetovou konferenci, otevřenou všem britským radioamatérům (bez ohledu na jejich případné členství v RSGB), aby se mohli vyjádřit k věci kmitočtového spektra - zvlášť na pásmech KV a VKV. Věřím, že i představitelé ČRK by v sobě měli najít tu sílu a udělat totéž. V jejich případném úsilí o zachování radioamatérských pásem (nejen 10GHz) by jistě našli podporu všech slušných radioamatérů v OK, protože jde bez nadsázky o budoucnost celé naší činnosti na mikrovlnných pásmech.

Očekáváme, že ČRK k veřejné diskusi zveřejní návrh jednacího bodu konference IARU ve Varně zaměřený na požadavek úzké spolupráce IARU s komisí frekvenčního plánování CEPT ve věci harmonizace využití kmitočtového pásma v rámci celé EU na základě doporučení CEPT rec1205e a v souladu s poznámkou EU17 Plánu využití kmitočtového spektra v zemích Evropské unie ERC rep025

Pro připomenutí souvisejících záležitostí dovolte závěrem (viz níže) několik dalších užitečných odkazů.

73 OK1VPZ
18.11.2013

http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/petice.htm
http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/komentar_k_petici.htm
http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/podpora.htm
http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/ubnt_pbm10_test.htm
http://www.ok2kkw.com/xyz/3cm_uvaha.htm
http://www.ok2kkw.com/xyz/korespondence.htm
http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/podnet_vo_10ghz_2012-2.pdf
http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/scan_podnet_c...pdf
http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/dopis_cav_crk.htm
http://www.ok2kkw.com/xyz/jeden_email_2.htm
http://www.ok2kkw.com/xyz/email_22-4.txt
http://www.ok2kkw.com/xyz/bulletin_crk_a_videnska_konference.htm
http://www.ok2kkw.com/next/crk/neperspektivni.txt
http://www.ok2kkw.com/xyz/email_5-4.txt
http://www.ok2kkw.com/xyz/email_7-4.txt
http://www.ok2kkw.com/xyz/ohrozena_ghz_pasma.htm

http://rsgb.org/main/about-us/committees/spectrum-forum/sf-iaru-matters/sf-iaru-r1-conference/
http://uk.groups.yahoo.com/group/ukc5discussion/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/public-sector-spectrum-release/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/2.3-3.4-ghz/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/public-sector-spectrum-release/?showResponses=true