Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.43:
 
 • Opravené chyby:

  - Při otevření dalšího souboru do již otevřeného závodu a následném
  odmítnutí možnosti tento přidat, byl po uložení závodu nový soubor
  přepsán původním.
  - Implicitní prefix nebyl ukládán do konfiguračního souboru.
  - Poloha oken statistik nebyla správně ukládána do konfiguračního souboru.
  - Počet WWL v EDI byl chybný, pokud byl log z pásma vytvořen opakovaně.
  - QRG nebyl vždy správně zobrazován u FT897 a FT857
  - Program zamrzl při změně pásma když nebylo žádné pásmo zobrazeno
  - Při startu programu nebyly správně nastaveny indikátory v menu
  zobrazení pásma podle aktuálně vybraných pásem
  - Siť nefungovala správně na neethernetovém např. modemovém rozhraní.  Revize, doplněni a oprava chyb v dokumentaci

   
 • Nové věci:

  - Možnost separátního nastavení vstupní a výstupní zvukové karty
  - Možnost připojení klíčování/PTT a CAT ovládání TRXu na stejný COM port
  - Přidáno ovládání přepínaní pásem i přes sériový COM port
  - Možnost automatického posílání průběžného výsledku na server
  SloVHF.net během závodu
  - Přepínání filtrovaného a nefiltrovaného okna clusteru/chatu

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.43:
 
 • Fixed errors:

  - When opening a new file into an existing contest and canceling the
  input, the new file was overwritten by the original one after saving.
  - The default prefix was not saved in the configuration file.
  - The layout of statistical windows was not properly saved in the
  configuration file.
  - The number of WWLs was incorrect in the EDI file, when the log from a
  band was recreated.
  - QRG incorrectly displayed with FT897 and FT857.
  - Program frozen when changing band and no band was selected for display.
  - After the program start the indicators of the bands selected for
  display were incorrectly set.
  - The net didn't work on non-ethernet interface (for instance modem).   
 • New features:

  - Separate setting of the sound card input and output.
  - CW/PTT and CAT can be connected to the same COM port.
  - Added band switching over COM port.
  - Option of automatic sending of current result to the website
  SloVHF.net during the contest.
  - Switching of filtered and non-filtered DX-cluster/Chat window.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.42,6.41, 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33, 6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...