Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.44:
 
 • Opravené chyby:

  - Opravené chyby:
  - Opraveny chybné položky (roztržené packety) v seznamu uživatelů OK4KST
  při vyšším zatížení serveru www.on4kst.com během závodů.
  - Rotátor SPID někdy točil nesprávným směrem při automatickém směrování
  na lokátor.
  - Hodinové statistiky QSO/bodů se zobrazovaly nesprávně, když nebylo na
  daném pásmu spojení v první hodině.
   
 • Nové věci:

  -  Je možno zadat jméno operátora a zobrazit statistiku spojení.
  - Podpora MOON Contestu (viz dokumentace)
  - Zlepšeno zacházení s více rotátory připojenými přes USB. POZOR! Po
  upgradu je nutno provést znovu kalibraci existujících rotátorů.
  - Je možno nezávisle na kalibraci nastavit softwareové koncové spínače u
  rotátorů připojených přes USB/LPT inteface.
  - Doplněna schémata interfaců a připojen soubor plošného spoje ve
  formátu Eagle.

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.44:
 
 • Fixed errors:

  - Incorrect items (split packets) in the ON4KST user window when the
  server www.on4kst.com was heavily loaded during contests.
  - SPID rotor sometimes turned in wrong direction when turning automatic
  to a locator.
  - Hourly QSO/points stats were incorrectly displayed when no QSO had
  been made on a band in the first hour. 44

   

 •  
 • New features:

  - - Support of operator's name and statistics.
  - Support of MOON Contest (see the manual for details) .
  - Better handling of more rotors connected via USB interface. CAUTION!
  New calibration of existing rotors is needed after the upgrade.
  - Setting of software end switches independent on calibration for
  USB/LPT rotor interface.
  - Enhanced schemes and added interface PCB file in Eagle format.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.43, 6.42,6.41, 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33, 6.32, 6.31,
6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...