Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 7.03:
 • Opravené chyby:
   
 • Při dotazu na AirScout se někdy chybně poslala
  defaultní značka A1A místo aktuální značky.
   
 • V nastavení nebyly u některých parametrů uvedené
  jednotky.
   
 • Nové věci:
   
 • Nastavení časování elbugu a volitelné módy
  Curtis A, B a Ultimate pro dvoupádlovou pastičku - viz návod.
   
 • Okno v band mapě a seznamu ON4KST automaticky
  nescroluje, když se v něm listuje.
   
 • V souboru logu ze závodu jsou přidány statistiky v textové
  semigrafické podobě.
   
 • Pokud je stanice spotovaná v bandmapě i v seznamu
  uživatelů ON4KST chatu, tak je možno pravým klikem
  v submenu přímo poslat dotaz na AirScout.
   
 • V návodu je popis jak zabránit defaultnímu vypnutí blikání
  kurzoru po 5 sekundách ve Windows 10, aby bylo stále vidět
  ve kterém okně kurzor je.

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 7.03:
 • Fixed errors:
   
 • Sometimes default call (A1A) incorrectly sent to the
  AirScout instead of the current call in the log.
   
 • Missing units with some parameters in the VUSC setting
  window.

   
 • New features:
   
 • New options in the elbug setting. Variable timing and
  optional modes (Curtis A, Curtis B and Ultimatic) for
  iambic paddle - see the documentation.

   
 • The band map window does not scroll automatically
  when it has focus
  .
   
 • Added statistics in the log file in the text semi-graphic form.
   
 • If a station spotted in the band map is also logged in the
  ON4KST chat, it's possible to send a request to the
  AirScout directly using the right click.
   
 • Added a description in the manual how to prevent
  the automatic turning off of the cursor (caret) flashing
  after 5 seconds (default in Windows 10), so it can always
  be seen where the cursor is.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 7.02, 7.01, 7.00, 6.51, 6.50, 6.49, 6.48, 6.47, 6.46, 6.45, 6.44, 6.43, 6.42,6.41, 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33,
6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...