Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 7.05:
 • Opravené chyby:

  - přednastavené zprávy pro ON4KST byly v menu špatně očíslovány.

  - v band mapě podle pásem nebyly někdy v detailu údaje z ON4KST i když tam stanice byla přihlášena.

  - ve směrové mapě byl chybný titul okna.

  - program zhavaroval, když jméno souboru pro SSB výzvu bylo prázdné a použilo se jako první.

  - neplatný řetězec v chatu byl někdy chybně identifikován jako značka a program následně zhavaroval při jeho kopíronání do logu.

  - v komunikaci s rotátorem SPID RAK byla chybná délka bufferu.

  - v anglické verzi byla chyba v popisu CW maker

  Nové věci:

  - v band mapě podle pásem přidány stejné možnosti v submenu, pokud je stanice přihlášena i v ON4KST.

  - v band mapě podle pásem přidána možnost kopírování do logu bez přeladění TRXu.

  - v seznamu ON4KST přidán údaj o azimutu do hlavního okna a možnost sortování podle azimutu.

  - upravena komunikace s rotátory se sériovým rozhraním, aby fungovala i s pomalými kontroléry.

  - lepší rozlišení řetězců v předradličce, pro správnou identifikaci typu vstupu.

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 7.05:
 • Fixed errors:

  - the preset messages for ON4KST were in the menu numbered incorrectly.

  - in the detail view in the band map by bands , the data from ON4KST chat were missing even though the station was logged there.

  - the window title was wrong in the directional map.

  - the program crashed when the filename for the SSB CQ was empty and used first in the contest.

  - invalid string from the chat was sometimes erroneously identified as a callsign and the program subsequently crashed when it was copied to the log.

  - wrong buffer size in communication with the SPID RAK rotator.

  - typo in the English description of CW macros
   
 • New features:

  - in band map by bands added the same options in the sub menu if the station is also logged in ON4KST chat.

  - in band map by bands added the option to copy a callsign to the log without QSY.

  - in the ON4KST list added azimuth information to the main window and the option to sort by azimuth.

  - modified communication with rotators with serial interface to work smoothly with slow controllers.

  - better processing of strings in the typeahead buffer, for proper identification of the input data type.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 7.04, 7.03, 7.02, 7.01, 7.00, 6.51, 6.50, 6.49, 6.48, 6.47, 6.46, 6.45, 6.44, 6.43, 6.42,6.41, 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33,
6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...